Pozrite si prednášku Dominiky Podstavekovej, v ktorej hovorí o Koncepcii dátovej politiky, Dátovej doložke a Štandardoch práce s dátami, ktoré v nedávnom období pripravil Banskobystrický samosprávny kraj.

Prezentácia zaznela v rámci stretnutia Open data Siete, ktoré sa konalo 10.12.2021.

Koncepcia dátovej politiky – cieľom je nastaviť smerovanie úradu v oblasti manežmentu dát a dátovej politiky. Cieľom je aj dopracovať sa k zverejňovaniu otvorených dát. Koncepcia obsahuje indikatívny harmonogram aktivít. Dokument je sfinalizovaný a dostupný pod otvorenou licenciou.

Dokument je dostupný na adrese: www.bbsk.sk/datova-politika

Smernica o dátovej politike – formálny dokument, definuje základné definície a povinnosti útvarov na úrade. Momentálne je dokument v procese interného schvaľovania. Po zapracovaní pripomienok a schválení bude dokument pravdepodobne účinný od nového roka. Pri tvorbe slúžila ako inšpirácia smernica mesta Bratislava. Smernica definuje gestorské útvary – útvary pracujúce s dátami a gestorov – zodpovedné osoby.

Povinnosťou gestorov a gestorských útvarov je okrem iného evidencia dátových súborov. V rámci koncepcie bol vykonaný dátový audit, ktorý by mal byť doplnený. Na ročnej báze by mal byť zavedený plán obstarávania údajov.

Dátová doložka – povinnosť pre dodávateľov poskytovať otvorené a štandardizované dáta.

Štandardy tvorby datasetov a práce s dátami – praktický manuál pre úradníkov, obsahuje základné pravidlá a postupy práce s dátami v tabuľkovom editore (napr. MS Excel). Je vytvorený aby bol dobre prakticky použiteľný (veľa obrázkov).

Dokument je dostupný na adrese: www.bbsk.sk/datova-politika

Ďalšie kroky:

  • schválenie smernice
  • definovanie gestorov a gestorských útvarov
  • preškolenie zamestnancov
  • obstaranie Chatbota a dátovej platformy
  • plán obstarávania dát
  • čistenie a štandardizácia dát