Vizuálny smog je druh smogu, ktorý chápeme ako presycovanie verejných priestorov reklamou. Touto témou sa zaoberá viacero aktivistov a mimovládnych organizácií, ale v poslednej dobe tiež samosprávy samé.  

K téme však existuje veľmi málo dát. Bratislava sa ako jedno z prvých miest snažila vniesť do témy dáta pomocou mapy a blogu 

V ostatných slovenských samosprávach však takáto práca zatiaľ absentuje a ide skôr o voľnočasovú aktivitu jednotlivcov ako komplexné dáta o vonkajšej reklame. V tomto by však mohlo pomôcť ak by mestá a obce zverejnili údaje, ktoré o reklamných zariadeniach majú. 

Otvorené dáta o reklamných zariadeniach zverejnili doposiaľ zo slovenských miest a obcí len dve – Žilina a Trnava. Rozhodli sme sa využiť údaje z Trnavy, ktoré obsahujú u mnohých reklamných zariadení údaj o ich ploche a vytvoriť vizualizáciu, aby si obyvatelia mesta a potenciálni voliči vedeli lepšie pozrieť kde je v meste najviac vizuálneho smogu, a komu reklamné zariadenia patria. Táto vizualizácia by mala verejnosti pomôcť, aby sa stala citlivejšia na túto tému.  

Pokiaľ chcú samosprávy strategicky riadiť mesto, je potrebné zhromažďovať a zverejňovať dáta, na základe ktorých má aj verejnosť šancu pomôcť s analýzou dát, prípadne sa zapojiť aj do diskusie o riešení problémov. 

Podobné prehľadné vizualizácie by mohli vzniknúť aj v ďalších slovenských mestách – stačí len aby otvorili svoje dáta a zverejnili datasety.  

Vizuálny smog v Trnave

Rozloha smogu v Trnave sú podľa zverejneného datasetu takmer 2 futbalové ihriská, viac ako 12 544 m2. Keby sme túto plochu prepočítali na bilboardy, ide o tisíc bibloardov so štandardnými rozmermi. Oficiálne je na území mesta (podľa datasetu ulice) 330 ulíc, to znamená ekvivalent toho, ako keby sme na každú ulicu umiestnili viac ako 3 bilboardy. Celkovo 127 ulíc obsahuje reklamné plochy, ide o viac ako tretinu všetkých ulíc (38%). 

Najviac reklamnej plochy sa nachádza na plachtách (44%), ďalej na jednostranných bilboardoch (takmer 24%), iná reklamná plocha (viac ako 12%) a označenie prevádzky (takmer 10%). Podľa týchto údajov je v meste Trnava plocha bilboardov ekvivalentná približne 285 bilboardom štandardných rozmerov (16% reklamných plôch v meste). 

Rozloha reklamných plôch v Trnave podľa typu

Spomedzi top 10 ulíc, ktoré majú najviac reklamnej plochy sa nachádzajú v MČ Trnava – stred 3 ulice, v MČ Trnava – juh a Trnava – východ taktiež po 3 ulice, v MČ Trnava – sever len 1 ulica. Všetky ulice sú hlavnými ťahmi mesta, takže sa dá očakávať vysoká koncentrácia reklamných plôch. 

25 ulíc s najväčšou rozlohou reklamných plôch

Čo sa týka mestských častí, východ, stred a juh majú najviac reklamných plôch (každá viac ako 3000 m2), nasledujú sever, západ a Modranka. Najviac m2 reklamných plôch na rozlohu má mestská časť Trnava – stred, až viac ako 1 500 m2 na 1 km2. Nasledujú MČ východ, juh, západ, sever a Modranka. Rozdiel medzi stredom a ostatnými MČ je pritom výrazný, MČ stred má až štvornásobok reklamných plôch oproti druhej MČ Trnava – východ. Je to však dané hlavne rozlohou MČ, kedy MČ stred sústreďuje husto zastavané územia, ostatné MČ majú vo svojej rozlohe započítané aj nezastavané územia napr. polia. 

Trh s reklamnými zariadeniami je pomerne rozdrobený. Najväčší žiadateľ, Akzent BigBoard a.s. disponuje len 5,5% plochy reklamných zariadení v meste. Žiadateľov je spolu až 648, pričom priemerný počet reklamných zariadení na žiadateľa je 3,3 a mediánová plocha na 1 žiadateľa je 2,1 m2. 

Rozloha reklamných plôch v Trnave podľa žiadateľa o povolenie

Ďalej sa pozrime ako funguje vizualizácia a aké údaje ponúka. 

Ako vizualizácia funguje

Vizualizácia ponúka používateľom 4 pohľady:  

  • Zobrazenie polohy a výmery reklamných zariadení na mape, 
  • Porovnanie ulíc a mestských častí, 
  • Rebríček žiadateľov o povolenie podľa výmery reklamných zariadení, 
  • Suma príjmov mesta zo zmlúv za prenájom reklamnej plochy s 20 najväčšími vlastníkmi. 

Odkaz na vizualizáciu: https://datastudio.google.com/reporting/79223a7b-faf1-41ec-8808-cf325b13d7eb   

Zobrazenie polohy reklamných zariadení na mape

V tomto zobrazení si používateľ môže pozrieť, kde sa v meste nachádzajú reklamné plochy. Plochy sú rozlíšené podľa veľkosti reklamnej plochy (čím väčší krúžok tým väčšia reklamná plocha).  V súvislosti s polohou reklamných zariadení je výhodné v mape využiť službu Google Streetview, ktorá ponúka reálne fotografie daného miesta na mape. Užívateľ si tak môže pozrieť reálne polohu reklamného zariadenia na ulici. Treba však pripomenúť že nie všetky snímky tejto služby musia byť aktuálne. Po pridržaní kurzoru nad krúžkom používateľ vidím rozmer reklamnej plochy a žiadateľa (firmu alebo živnostníka). Po kliknutí na krúžok používateľ vidí v grafe vľavo, koľko m2 reklamnej plochy na danej adrese tvoria rôzne druhy reklamy (bilboardy, plachty, označenie obchodnej prevádzky, atď.) Celková plochu reklamných plôch v meste je prepočítaná na plochu štadióna a plochu bilboardu, aby si používateľ vedel ľahšie plochu predstaviť. 

Porovnanie ulíc a mestských častí

Druhé zobrazenie ponúka možnosť porovnania počtu m2 reklamných plôch jednotlivých ulíc. Čím väčší krúžok je umiestnený na ulici, tým viac reklamnej plochy na nej nájdeme. Mestské časti sú na mape rozlíšené farbami. V tabuľke v ľavej hornej časti sú umiestnené údaje o rozlohe reklamných plôch podľa mestských častí a prepočítané údaje na km2. Z týchto údajov sa dá usudzovať, ktorá mestská časť má najviac reklamných plôch vzhľadom na svoju rozlohu a ktorá najmenej, keďže mestské časti majú rôznu rozlohu a nemožno ich priamo porovnávať.  

Rebríček žiadateľov

Každé rozhodnutie o umiestnení reklamnej stavby má svoje číslo a svojho žiadateľa. V niektorých prípadoch ide o obchody, ktoré majú umiestnené reklamné tabule pred svojou prevádzkou, prípadne sú to reklamné agentúry či iné podnikateľské subjekty. V poslednom pohľade si používateľ môže prezrieť rebríček žiadateľov podľa rozlohy reklamných zariadení. Pokiaľ používateľ vyberie niektorých žiadateľov, v grafe vpravo dole sa zobrazí typ reklamnej plochy. V grafe vpravo hore je zobrazený podiel jednotlivých žiadateľov na celkovom „trhu reklamných plôch“ v meste. 

Suma príjmov mesta zo zmlúv

Pokúsili sme sa spárovať dataset zmluvy mesta so zoznamom reklamných zariadení aby sme zistili, aké príjmy plynú mestu z prenájmu pozemkov a plôch na ktorých je reklama umiestnená. Keďže spárovanie nie je možné urobiť plne automaticky kvôli limitom datasetu zmluvy, manuálne sme spárovali 20 najväčších vlastníkov reklamnej plochy v meste (približne polovica reklamnej plochy). Príjmy mesta z týchto zmlúv sa pohybovali okolo hranice 40 000 EUR ročne, pričom mali vrokoch 2018 a 2019 tendenciu mierne klesať. To môže byť spojené s redukovaním reklamnej plochy v meste, čo však nevieme na základe datasetu plne potvrdiť. 

Spracovanie a kvalita dát

V našej vizualizácii sme využili otvorené dáta publikované mestom Trnava. Dáta obsahujú o každej reklamnej ploche evidenčné číslo, druh stavebného objektu, opis reklamnej plochy, výmeru, adresu, umiestnenie (na stavebnom objekte, v dotyku s mestskou komunikáciou, na oplotení, ostatné), číslo povolenia a meno žiadateľa. Opäť ako pri adresách a prevádzkach sme museli adresy previesť do GPS súradníc, čo nemusí byť vždy úspešný proces. Oveľa lepšie by pritom bolo ak by mestá zverejnili priamo GPS súradnice, pokiaľ ich majú k dispozícii. Taktiež pri 623 reklamných plochách nebola uvedená výmera. Tieto údaje by bolo vhodné do datasetu doplniť. Taktiež by z hľadiska sledovania vývoja reklamných plôch bolo vhodné doplniť do datasetu rok povolenia stavby, prípadne aj rok zrušenia povolenia. Takto by bolo možné sledovať, či sa rozloha reklamných plôch v meste zväčšuje alebo zmenšuje. 

Ako sa dá vytvoriť podobná vizualizácia

Aplikáciu alebo vizualizáciu nad ľubovoľným datasetom si môžete vytvoriť jednoducho a zadarmo pomocou voľne šíriteľných nástrojov. V tomto príklade sme použili Google Data Studio Použiť môžete však aj Tableau, Power BI alebo iné dostupné nástroje. Ako na to sa čoskoro dozviete na stránkach Alvaria.sk.