Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Metodika hodnotenia dopadu otvorených dát na vybrané oblasti spoločnosti je dokončená

V júni 2023 bol na pripomienkovanie dátovým kurátorom OVM a odbornej verejnosti rozposlaný draft Metodiky hodnotenia dopadu otvorených dát na vybrané oblasti spoločnosti.

Metodika vznikla pod MIRRI (Ministersto investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)na základe viacerých workshopov zameraných na dopad otvorených dát za účastí hostí a členov pracovnej skupiny Otvorené dáta. Vytvorenie metodiky je aj záväzok Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2022 – 2024.

Metodika je inšpirovaná českou Metodikou pro vypracování analýzy dopadu otevřených dat do prostředí ČR, publikáciami, analýzami a štúdiami Európskeho dátového portálu, rebríčkami Open Data Maturity a OURdata.

Štruktúru metodiky tvoria indikátory a metriky zamerané na prístup k údajom, použitie a dopad otvorených dát. Cieľom metodiky je okrem iného prispieť k zlepšeniu postavenia v rebríčku Open Data Maturity, kde práve v dimenzii Dopadu SR výrazne zaostáva.

Cieľom MIRRI je systematicky sledovať dopad otvorených dát pomocou pravidelných správ, prieskumov a zberu údajov. Na metodiku budú teda nadväzovať ďalšie aktivity realizované v druhom polroku 2023 a v roku 2024.

Pozrite si metodiku: https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=101829221

2. Ministerstvo životného prostredia spustilo Register priestorových informácií 2

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupnilo MŽP SR v máji 2023 novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

Základné charakteristiky RPI 2.0:

  • Podpora IDSK
  • Podpora OpenAPI
  • Responzívny dizajn
  • Prevádzka vo vládnom cloude
  • Vytvorené pod otvorenou licenciou
  • Podpora legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE, eGovernment a Open Data.

RPI 2 obsahuje verejnú a neverejnú časť. Verejná časť obsahuje Články, aktuality, aktivity, Metaúdaje, Poskytovatelia, Štatistiky a Kontakty. Zároveň so spustením RPI 2 bolo plynulo ukončené pôvodné RPI 1 a  relevantné informácie boli migrované do novej verzie.

Na titulnej stránke je tiež odkaz na otvorené dáta, portál obsahuje 1081 datasetov.

Pozrite si portál: https://rpi.gov.sk/rpi

3. Trnavský samosprávny kraj začal zverejňovať otvorené dáta

Trnavský samosprávny kraj vytvoril nový portál otvorených dát, zaradil sa tak medzi kraje, ktoré zverejňujú otvorené dáta (kam patria Prešovský, Košický a Bratislavský samosprávny kraj).

Technické riešenie je založené na platforme ArcGIS.

K dispozícii je 116 datasetov týkajúcich sa dopravy, rozpočtu, dotácií, zdravotníctva, sociálnych služieb ale aj infožiadostí a životného prostredia. Kraj sa tiež intenzívne venuje tvorbe vizualizácií a aplikácií, na portáli je v súčasnosti 75 aplikácií.

Filtrovať datasety a aplikácie je možné podľa tagov a kategórií.

Portál obsahuje aj formulár na nahlásenie spätnej väzby.

Pozrite si portál: https://opendata.trnava-vuc.sk/

4. K dispozícii je draft Analýzy zverejňovania datasetov ÚOŠS na portáli data.gov.sk za rok 2023

Analýzu každý rok pripravuje Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe úloh z Akčných plánov iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP).

Tento rok, podobne ako minulý rok sa na príprave analýzy podieľalo aj OZ Alvaria. V porovnaní s minulými rokmi je v analýze použitý nový zdroj údajov – SPARQL Endpoint pripravovaného nového centrálneho portálu otvorených dát. Analýza obsahuje 4 základné kapitoly:

  • Kvantitatívna analýza – počet datasetov, formáty, tagy, licencie, perióda aktualizácie
  • Kvalitatívna analýza – kvalita podľa hviezdičiek, najčastejšie chyby, rebríčky
  • Používanie portálu – počet používateľov, počet návštevníkov podľa krajín, podľa roku, nanavštevovanejšie datasety
  • Štandardy a iniciatívy v oblasti otvorených dát – publikačné minimum, prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API, stratégie a koncepcie, občianska spoločnosť

V kapitole štandardov a iniciatív v oblasti otvorených dát pribudla podkapitola venovaná školeniam realizovaným MIRRI a portálu pre zverejňovanie otvorených zdrojových kódov.

K dispozícii bude aj dashboard s vizualizáciou zaujímavých dát z analýzya zdrojové dáta vo formáte csv. Pozrite si analýzu (verzia na pripomienkovanie): Odkaz

5. Analýza udržateľnosti samosprávnych portálov otvorených dát

Približne 50% samospráv zverejňuje aktuálne dáta v otvorenom formáte a 25% samospráv zverejňuje otvorené dáta. Tieto čísla signalizujú, že čoraz viac samospráv začína zverejňovať otvorené dáta. Týka sa to však najmä väčších miest, oveľa menej však menších miest či väčších obcí. Otvorené dáta sa postupne dostávajú do čoraz väčšieho počtu slovenských samospráv.

V rámci mapovania súčasného stavu sme pripravili dotazník, ktorý sme distribuovali za pomoci e-mailu samosprávam, ktoré sú členom Open Data Siete a tiež cez Úniu miest Slovenska. Do dotazníka sa zapojilo 17 samospráv a následne z nich bolo vybraných 5 pre semi-štruktúrované rozhovory. Z týchto samospráv v čase realizácie prieskumu (október 2022) 11 malo spustený portál otvorených dát, 4 uviedli že ho pripravujú a 2, že ho nepripravujú.  Cieľom analýzy je zmapovať súčasný stav zverejňovania otvorených dát samospráv, zistiť s akými problémami sa samosprávy boria, či majú motiváciu a aké vidia benefity otvorených dát.

Základné zistenia:

Hlavná motivácia samospráv mať open data portál je efektívna práca s dátami. Motivácia založiť portál otvorených dát nemusí pochádzať len od pracovníkov samospráv, ale existujú aj ojedinelé prípady, kedy sa aktívne angažuje aj aktívny občan a v spolupráci so samosprávou vytvorí portál.

Portál otvorených dát nie je prioritou samospráv, problémom sú nedostatočné ľudské zdroje na túto agendu a aj existujúce informačné systémy, ktoré nemajú podporu pre portál otvorených dát. Takýmto spôsobom sa pre samosprávy finančne aj časovo sťažuje implementácia portálu otvorených dát.

Mediánová dĺžka spustenia portálu otvorených dát je 5 mesiacov. Samosprávy však nie sú príliš aktívne pri požiadavkách na dodávateľa technického riešenia, čo je dané tým že za ďalšie funkcie musia platiť a tiež nedostatkom kapacít, ktoré by sa téme otvorených dát vyčlenené. Samosprávy sa teda skôr držia toho, aké možnosti zverejňovania im poskytuje dodávateľ.

Ľudské kapacity samosprávy sa stíhajú agende otvorených dát venovať len okrajovo. Väčšinou na agendu otvorených dát nie je špeciálne vyhradený zamestnanec. Vo všeobecnosti samosprávy nemajú pri bežnej agende priestor na spoluprácu pri rozvoji otvorených dát s inými stakeholdermi. Pri väčších samosprávach ako sú samosprávne kraje a krajské mestá existuje spolupráca navzájom a s univerzitami, nemá však formalizovaný charakter a ide skôr o spoluprácu pri niektorých témach.

Na analýze a dotazníku sme spolupracovali so Žofiou Sinčákovou (Creative Industry Košice).

Prečítajte si analýzu: https://www.alvaria.sk/udrzatelnost-samospravnych-portalov-otvorenych-dat-analyza/

Prečítajte si report z dotazníkového prieskumu: http://www.alvaria.sk/wp-content/uploads/2023/08/Report_prieskum_udrzatelnost_open_data_samospravy.docx

6. UVOstat.sk spustil prémiový prístup ku dátam verejného obstarávania

UVOstat.sk spustil prémiový prístup ku dátam verejného obstarávania, zmlúv centrálneho registra, či ITMS2014+. Všetky tieto dáta je možné stiahnuť v konsolidovaných datasetoch na ďalšiu analýzu.

Pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s prácou s veľkými datasetmi, ktoré obsahujú stotisíce až milióny záznamov poskytuje UVOstat.sk prístup ku online BI analytickému nástroju Metabase pre jednoduchú a užívateľsky prístupnú analýzu. Pre najnáročnejších aj prístup ku API, pre možnosť strojového spracovania dát z UVOstat.sk.

Základné informácie sa dajú nájsť na https://www.uvostat.sk/premium, či emailom na info@uvostat.sk.