Workshop #2 bol zameraný na základy práce s vybraným nástrojom na vizualizáciu dát. Tieto postupy môžu študenti využiť pre prácu na projekte nad otvorenými dátami. Prácu sme ukazovali na už zverejnených datasetoch lokálnej samosprávy z okolia sídla univerzity.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát.

Na každej škole absolvujeme do konca roku 2021 spolu 3 workshopy, poskytneme študentom mentoring a konzultácie k ich projektom a začiatkom roku 2022 zorganizujeme spoločný “Demo Day”, kde odprezentujú svoje projekty expertom a zástupcom samospráv.

V rámci Workshopu #1 sme študentom predstavili v čom tkvie prínos a zmysel otvorených dát, ako sú definované otvorené dáta, základné formáty, licencie, portály otvorených dát štátu a samospráv, aplikácie nad otvorenými dátami, ktoré vznikli na celoštátnej ale aj regionálnej úrovni a takisto krátky úvod do vizualizácie otvorených dát.

Taktiež sme študentov oboznámili s požiadavkami na projekt nad otvorenými dátami, ktoré otázky by si mali ujasniť pred tým ako sa do projektu pustia a poskytli sme im zoznam portálov otvorených dát miest a samosprávnych krajov so zoznamom ich datasetov, ktorý by im mal uľahčiť hľadanie vhodných datasetov.

Viac informácií o Workshope #1 nájdete v tomto článku.

Workshop #2 bol zameraný na základy práce s vybraným nástrojom na vizualizáciu dát. Tieto postupy môžu študenti využiť pre prácu na projekte nad otvorenými dátami. Prácu sme ukazovali na už zverejnených datasetoch lokálnej samosprávy z okolia sídla univerzity.

Študenti takisto mohli konzultovať tému projektu, jeho cieľ a cieľovú skupinu, dostupnosť dát a spracovanie dát do projektu.

Preberané boli v rámci vizualizácie otvorených dát tieto témy:

  • Stiahnutie PowerBI
  • Načítanie datasetov
  • Práca so stĺpcami a mierkami
  • Vytvorenie prvku – graf, mapa, tabuľka
  • Formátovanie
  • Filtre
  • Power Query Editor
  • Spájanie datasetov
  • Publikovanie

Prednášku z Workshopu #2 si môžete pozrieť nižšie:


Taktiež si môžete stiahnuť aj študijný materiál k Workshopu #2.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.