Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Pripomienkové konanie k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy bolo ukončené

NKIVS, strategický dokument v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie verejnej správy SR (MIRRI), ktorý definuje základné problémy, úlohy a ciele informatizácie verejnej správy na Slovensku bol predmetom medzirezortného konania.

OZ Alvaria v pondelok 15.11.2021 zorganizovalo online stretnutie s vedúcim Dátovej kancelárie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Milanom Andrejkovičom, ktorý predstavil záväzky Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2030 v oblasti otvorených dát.

OZ Alvaria a ďalší členovia Open Data Siete k NKIVS poslali niekoľko pripomienok.

Stiahnite si pripomienky: https://www.slov-lex.sk/static/SK/EL/2021/628/LP-2021-628-vznesene-pripomienky.docx
Stiahnite si pripomienky OZ Alvaria a Open Data Siete: http://www.alvaria.sk/wp-content/uploads/2021/11/nkivs-pripomienky_alvaria.xlsx

2. Úrad pre publikácie EÚ organizoval Open Data Days

Úrad pre publikácie EÚ, ktorý ma okrem iného na starosti aj publikovanie otvorených dát v EÚ organizoval v dňoch 23-25.11.2021 podujatie Open Data Days.

Cieľom podujatia je slúžiť ako inovačný hub, prinášať benefity otvorených dát a znovupoužitia dát verejnému sektoru v EÚ a cez neho ľuďom a firmám.

Pozrite si program a speakrov: https://op.europa.eu/sk/web/euopendatadays

Súčasťou podujatia bol aj EU Datathon.

Súťaž sa uskutočnila v týchto oblastiach:

 • Európska zelená dohoda
 • Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí
 • Európa pre digitálny vek
 • Cena verejnosti

Víťaz získal finančnú odmenu 99 000 EUR.

Pozrite si víťažné tímy a ich projekty:https://op.europa.eu/en/web/eudatathon

3. Projekt Open Data Lab napreduje

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát.

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Workshop #2 bol zameraný na základy práce s vybraným nástrojom na vizualizáciu dát. Tieto postupy môžu študenti využiť pre prácu na projekte nad otvorenými dátami. Prácu sme ukazovali na už zverejnených datasetoch lokálnej samosprávy z okolia sídla univerzity.
Študenti takisto mohli konzultovať tému projektu, jeho cieľ a cieľovú skupinu, dostupnosť dát a spracovanie dát do projektu. V súčasnosti študenti pracujú na svojich projektoch.

Preberané boli v rámci vizualizácie otvorených dát tieto témy:

 • Stiahnutie PowerBI
 • Načítanie datasetov
 • Práca so stĺpcami a mierkami
 • Vytvorenie prvku – graf, mapa, tabuľka
 • Formátovanie
 • Filtre
 • Power Query Editor
 • Spájanie datasetov
 • Publikovanie

Pozrite si workshop a stiahnite si študijné materiály: https://www.alvaria.sk/open-data-lab-ako-vizualizovat-otvorene-data-v-powerbi/

4. Prešovský samosprávny kraj organizoval školenia pre samosprávy

V súčinnosti s Európskou komisiou a so Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching-up regions, pripravil PSK pre samosprávy sériu na seba nadväzujúcich školení.

Školenia sa uskutočnili online formou. Školenia boli nahrávané a budú zverejnené na webe. Súčasťou školení boli i praktické ukážky práce s geoportálom, konkrétne práca s tematickými mapami a dashboardmi – inteligentnými grafickými prehľadmi.

Školenia:

 • Úvod do otvorených údajov (Open Data) a aktuálny stav politík pre otvorené údaje – 25.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.)
 • Dátová gramotnosť, úvod – 29.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.)
 • Úvod do geodát, Terénne mapovanie s využitím otvorených nástrojov – 29.11.2021 (13:00 do 15:00 hod.)
 • Základy práce s priestorovými údajmi v geoportáloch – 30.11.2021 (9:00 do 11:00 hod.)
 • Práca s priestorovými údajmi pre pokročilých – 30.11.2021 (13:00 do 15:00 hod.)

Pozrite si detailný program: https://geopresovregion.sk/home/2021/11/23/skolenia-pre-samospravu-otvorene-data-datova-gramotnost-praca-s-geodatami-a-priestorovymi-udajmi-v-geoportaloch/

5. Košice podpísali zmluvu s výhercom súťaže na nový portál otvorených dát

Mesto Košice, ktoré začalo obstarávať portál otvorených dát v septembri už uzatvorilo zmluvu s víťaznou spoločnosťou.

Obstarávania sa zúčastnili 3 uchádzači, s najnižšou ponukou uspela spoločnosť ArcGEO Information Systems, spol. s r.o., ktorá ponúkla cenu 15 840 EUR, čo je výrazne menej ako predpokladaná hodnota zákazky 23 486,67 EUR.

Zmluva bola podpísaná 27. 10. 2021, účinnosť nadobudla 29.10.2021. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť dielo do 30 dní od účinnosti zmluvy.

Košice sú posledné krajské mesto, ktoré ešte nezverejňuje otvorené dáta, preto sa na nový portál tešíme.

6. Online Design sprint v Košiciach

Design sprint je zameraný na zlepšenie mestskej terénnej sociálnej služby pomocou digitálnych technológií. Cieľom je spoločne vytvoriť model digitálneho riešenia, ktorý poskytne mestu efektívny spôsob, ako zlepšiť poskytovanie terénnej sociálnej služby.

Zapojiť sa môžu:

 • IT profesie: programátor / tester / produktový manažér / vývojár / iné
 • dizajnér – vizuálna komunikácia / UX / UI
 • pracovník / výskumník / dobrovoľník v oblasti sociálnej práce a sociálnych či humanitných vied
 • projektový manažér
 • marketingový špecialista
 • iné

Termín eventu je 6. – 7. a 9. – 10. december 2021 v rozsahu 4×3 hodiny.
Prihlásiť sa treba do 30.11.2021.

Prečítajte si viac informácií: https://kosice2.sk/vyzva/online-design-sprint/

7. Sprístupnenie dát, na ktorých bolo založené schválenie vakcíny Pfizer by trvalo americkým úradom 55 rokov

Skupina vedcov požiadala americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv o sprístupnenie dát súvisiacich s registráciou vakcíny Pfizer. Podľa skupiny vedcov by sprístupnenie informácií pomohlo dokázať skeptikom, že vakcína je bezpečná a efektívna. V USA majú úrady povinnosť odpovedať na infožiadosť do 20 pracovných dní.

V tomto prípade úrady namietajú, že je potrebné spracovať približne 329 000 strán dokumentov, z ktorých musia byť odstránené dôverné údaje. Úrad pritom na účel vybovovania podobných žiadostí zamestnáva len 10 zamestnancov.

Prečítajte si viac informácií: https://www.reuters.com/legal/government/wait-what-fda-wants-55-years-process-foia-request-over-vaccine-data-2021-11-18/