Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR posunulo do medzirezortného pripomienkovania aktualizáciu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Predkladaný materiál je nelegislatívnym, rámcovým strategickým dokumentom.

Strategickým cieľom Slovenska je dosiahnuť pokrok v DESI indexe v oblasti digitálnych služieb o 40%  v porovnaním so súčasným stavom.
NKIVS pretavila strategický cieľ do štyroch prioritných osí a podcieľov : Prioritná os 1: Lepšie služby – je zameraná na zvyšovanie spokojnosti so službami, zvyšovanie podielu elektronickej komunikácie na jej iných spôsoboch, zjednodušovanie služieb a zavádzanie komplexných životných situácií. Prioritná os 2: Digitálna transformácia a lepšie využívanie údajov – má optimalizovať procesy, zrýchľovať digitalizáciu a zvyšovať otvorenosť verejnej správy. Prioritná os 3: Efektívne IT – má skracovať čas na realizáciu projektov, zvyšovať hodnotu nasadených systémov a optimalizovať náklady na prevádzku systémov. Prioritná os 4: Kybernetická a informačná bezpečnosť – má posilňovať ľudské kapacity, minimalizovať bezpečnostné incidenty a škody; a zvyšovať úroveň ekosystému kybernetickej a informačnej bezpečnosti. NKIVS je vypracovaná v spolupráci s pracovnými skupinami, štátnou správou, zástupcami miestnej samosprávy a ďalšími dôležitými aktérmi participujúcimi na politike informatizácie verejnej správy.

NKIVS sa venuje aj otvoreným údajom. Cieľom štátu je okrem iného je zabezpečiť, aby údaje boli “automatizovane a proaktívne publikované vo formáte otvorených údajov podľa zásady „čo nie je tajné, je verejné“ s primárnym zabezpečením publikovania datasetov tzv. publikačného minima štátnej správy aj publikačného minima samosprávy a tzv. datasetov s vysokou hodnotou (potenciálom) na opakované použitie (high value datasety)”.

Spomína sa tiež zavedenie monitorovania úrovne využívania otvorených údajov.

V koncepcii sú tiež pomenované problémy, ktorými sú väčšinou manuálne publikovanie údajov, nesúlad medzi publikovanými a žiadanými údajmi, kvalita údajov a nedocenenie hodnoty otvorených údajov verejnou správou.

Termín na pripomienky vypršal 16.11.2021.

Prečítajte si materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/628

2. Predstavenie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy

OZ Alvaria v pondelok 15.11.2021 zorganizovalo online stretnutie s vedúcim Dátovej kancelárie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Milanom Andrejkovičom, ktorý predstavil záväzky Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2030 v oblasti otvorených dát.

3. Nové aplikácie a analýzy:

  • aplikácia Hewell pre iOS využíva otvorené dáta Wikipédie a Wikidata na poznávanie zaujímavých miest

4. Máme za sebou prvé workshopy projektu Open Data Lab

V septembri a októbri 2021 sa na 4 slovenských vysokých školách uskutočnili prvé workshopy projektu Open Data Lab.

Projekt Open Data Lab je koncipovaný ako inkubátor pre mladých ľudí (študentov) i pedagógov vysokých škôl, ktorí si prostredníctvom jednotlivých aktivít a služieb vybudujú a osvoja vedomosti a zručnosti v oblasti spracovávania a vizualizácie otvorených dát, ktoré produkujú slovenské obce a mestá.

Zapojené školy pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Sú to:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
  • Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Na každej škole absolvujeme do konca roku 2021 spolu 3 workshopy, z ktorých prvý už máme za sebou na všetkých školách. Workshopy sa z dôvodu pandemickej situácie uskutočnili online, s výnimkou workshopu pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pozrite si prezentáciu z workshopu a stiahnite si študijné materiály: https://www.alvaria.sk/open-data-lab-mame-za-sebou-prve-workshopy/

5. Finančná správa začala zverejňovať otvorené dáta

Finančná správa SR, ktorá patrí pod Ministerstvo financií SR zverejnila nový portál otvorených dát, sídliaci na adrese opendata.financnasprava.sk.

Sprístupnené datasety sa týkajú samotnej organizácie (rozpočet, počet zamestnancov, priemerná mzda), výberu daní a výkonu správy daní a cla, daňovej kontroly, zoznamy subjektov ale aj očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra.

Datasety sú prístupné na stiahnutie vo formátoch CSV, XLS a XML a pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 international.
K dispozícii je tiež API, do ktorého je nutné vygenerovať kľúč zadaním mena, priezviska a e-mailu.
Finančná správa tiež prijala Smernicu o dátovej politike, ktorá je na portáli taktiež zverejnená.

6. Open API hackathon

V dňoch 3-5. 12.2021 sa v Bratislave uskutoční Open API hackathon, ktorý organizuje inovačné štúdio Kiuub.

Hackathon sa zameriava na najmä na bankové služby a obsahuje 2 výzvy:

  • Výzva č.1 – Vytvoriť službu s pridanou hodnotou pre koncových používateľov (B2C)
  • Výzva č.2 – Vytvoriť službu s pridanou hodnotou pre malé a stredné podniky (B2B)

Hlavná cena je finančná odmena 5000 EUR.

Pozrite si viac informácií o hackathone: https://openapihackathon.com/