V tomto článku sme sa bližšie pozreli na mestá a kraje v Českej republike, ktoré zverejňujú otvorené dáta. Konkrétne sa jedná o 8 miest – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Děčín, Nové Město na Moravě a Přerov a 2 kraje – Královohradecký a Vysočina.  

Zatiaľ čo najaktívnejšie samosprávy zverejňujú vyše sto datasetov, tie menej aktívne ich zverejňujú desiatky. Nad zverejnenými dátami vzniklo početné množstvo riešení pre občanov, ktoré dokazujú, že zverejňovanie dát má zmysel.  

Okrem štatistického prehľadu zverejnených datasetov v jednotlivých mestách, najobľúbenejších tém, sme sa preto  pozreli aj na aplikácie, ktoré nad dátami najaktívnejších samospráv v ČR vznikli. 

Myslíme si, že aj týmto môžeme inšpirovať slovenské samosprávy v otváraní dát.  V porovnaní s Českou republikou, máme stále málo publikujúcich samospráv, dát a aplikácií. Bližšie sme výkon a vzniknuté aplikácie popísali v článkoch tu a tu.

Výber 10 samospráv 

Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Nové Město na Moravě, Královohradecký kraj a Kraj  Vysočina sú v open data komunite známe ako mestá a kraje, ktoré v súčasnosti zverejňujú otvorené dáta. Spomínané mestá sú na rôznych open data konferenciách označované ako príklady dobrej praxe alebo ich zástupcovia na konferenciách prezentujú vlastné skúsenosti pre inšpiráciu ostatných. Z tohto dôvodu sme sa na ne pozreli aj my.   

Samosprávy a dáta, ktoré zverejnili

Medzi najaktívnejšie mestá, ktoré zverejňujú otvorené dáta v ČR patrí Praha, Plzeň, Brno a Ostrava.  Napriek tomu, že kvantita zverejnených datasetov nehovorí nič o ich kvalite, pre lepšiu ilustráciu uvádzame v tabuľke aktuálny počet zverejnených datasetov v ČR. Pripojili sme aj odkazy na portály, kde je možné dáta nájsť:   

SamosprávaŠtatútPočet datasetov1Počet obyvateľovZdroj
1PrahaHlavné mesto2581 309 000http://opendata.praha.eu/
2BrnoŠtatutárne mesto173380 681https://kod.brno.cz/
3PlzeňŠtatutárne mesto164172 441https://opendata.plzen.eu/
4OstravaŠtatutárne mesto116289 128https://opendata.ostrava.cz/category/datove-sady/
5Královo-hradecký krajKraj49551 021http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/sklad/opendata/otevrena-data-301831
6PřerovŠtatutárne mesto4043 186https://www.prerov.eu/cs/magistrat/otevrena-data/geograficka-prostorova-data-gis.html
7DěčínŠtatutárne mesto3448 809https://opendata.mmdecin.cz/
8Hradec KrálovéŠtatutárne mesto3692 742http://opendata.mmhk.cz/
9Kraj VysočinaKraj17509 274https://opendata.kr-vysocina.cz/index.php?akce=sady
10Nové Město na MoravěMesto910 098http://rozpocet.nmnm.cz/cz/opendata/

Počet datasetov sme určili na základe informácií uvedených na portáloch samotných miest a krajov, príp. sme ich len spočítali, ak portál nezobrazoval sumárne číslo. Tieto počty treba vnímať len veľmi orientačne, a to kvôli rozličnému spôsobu zverejňovania dát skrz všetky samosprávy.  

Najväčší počet datasetov (258),  publikuje hlavné mesto Praha. Datasety zverejňujú aj jej mestské časti a mestské podniky. Samotný Magistrát Prahy z tohto počtu zverejnil 30 datasetov a najviac datasetov (103) zverejnil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  

V počte zverejnených datasetov nasleduje Plzeň  (164) a Brno (173 datasetov). Ostatné samosprávy – Ostrava, Přerov, Děčín, Hradec Králové, Nové Město zverejnili menej ako 100 zverejnených  datasetov. 

Spomedzi krajov ČR  zverejňujú otvorené dáta napr. kraj Vysočina a Královohradecký kraj.  V počte obyvateľov sú kraje podobné, viac dát sa darí zverejňovať Královohradskému kraju – 49. Kraj Vysočina doteraz zverejnil 17 datasetov.  

Najpopulárnejšie témy datasetov

Vybrané samosprávy v ČR nemajú jednotný prístup ku zverejňovaniu otvorených dát (výber dát na zverejnenie, názvy datasetov, popis meta-údajov, formát zverejnenia, témy a i. ), preto sa nedá ľahko  identifikovať, ktoré datasety sú najčastejšie zverejňované. Je však možné určiť najpopulárnejšie témy datasetov. Sú to Doprava, Životné prostredie, Odpaddatasety týkajúce sa chodu Úradu a zastupiteľstva 

V tabuľke nižšie uvádzame príklady zverejňovaných datasetov v jednotlivých samosprávach a témach: 

TémaMestoDatasety
Doprava
Prahazóny plateného státia, plánované výluky, polohy vozidiel verejnej dopravy, parkovanie P + R, cyklistická doprava, zastávky verejnej dopravy
Brnointenzita dopravy, pohyby lietadiel, počet odbavených cestujúcich na letisku, cyklotrasy, počet cestujúcich verejnou dopravou
Plzeňdopravné detektory, parkovacie automaty, parkovacie zóny, cyklostojany, zastávky verejnej dopravy
Ostravapočty dopravných priestupkov, prejazdy vozidiel,
Královohradecký krajzastávky verejnej dopravy, autobusové linky
Přerovcyklocesty, parkovacie automaty, parkoviská
Děčínverejné komunikácie, zastávky, dopravné značky
Hradec Královéverejné komunikácie, parkoviská, chodníky
Kraj Vysočinazastávky verejnej dopravy
Životné prostredie
Prahazelené strechy, príroda v meste, meteostanice, udržateľná energetika, záplavové územia
Brnovysádzané a asanované stromy, imisná záťaž, výdaje na ochranu živ. prostredia
Plzeňchránené územia, lúky, lesy, parky, pamätné stromy, záplavové územia
Ostrava
Královohradecký krajpamätné stromy
Přerov
Děčínlesy, zeleň, protipovodňové opatrenia, záplavové územia, pamätné stromy
Hradec Králové
Kraj Vysočinaživotné prostredie
Odpad
Prahaodpadové hospodárstvo, koše na triedený odpad, zvoz odpadu
Brnoúdaje o množstve odpadu, koše na triedený odpad
Plzeňtriedený odpad
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerovtriedený odpad, stojiská kontajnerov, zberné dvory
Děčínsmetné koše, zberné dvory,
Hradec Královétriedený odpad,
Kraj Vysočina
Služby
Prahachytré lavičky, verejné toalety, údržba ciest
Brno
Plzeňúrady, wifi zóny
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerovihriská, banky, cykloservisy, čerpacie stanice, nákupné strediská, pizzérie, poisťovne, pošty, požičovne bicyklov, reštaurácie, zmenárne, verejné toalety, bankomaty, fitness, ubytovanie, autopožičovne, internet pre verejnosť
Děčínčistenie a zimná údržba ciest, ihriská, lavičky, osvetlenie, ubytovanie
Hradec Královékanalizácia, technické služby, osvetlenie, káblovka
Kraj Vysočina
Rozpočet, dane a poplatky
Prahazmluvy, faktúry
Brnorozpočet; výdaje na kultúru, pamiatky a cirkvi
Plzeň
Ostravarozpočet
Královohradecký kraj
Přerov
Děčínrozpočet
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Hospodárenie
Prahaplaty a odmeny
Brno
Plzeň
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerov
Děčínverejné zákazky, príspevkové organizácie
Hradec Královézáštity
Kraj Vysočinaverejné zákazky, príspevkové organizácie, účtovné výkazy
Bezpečnosť
Prahaokrsky mestskej polície
Brnodopravné nehody, počet priestupkov v evidencii MsP, trestné činy
Plzeň
Ostrava
Královohradecký krajstanice Polície ČR, hasičské zbrojnice
Přerov
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Turizmus
Prahavyhliadkové body
Brno
Plzeňnáučné chodníky
Ostrava
Královohradecký krajinfocentrá, náučné chodníky, vyhliadky, turistické trasy, lanovky
Přerovnáučné chodníky
Děčínbody záujmu
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Zdravotníctvo
Praha
Brnopočet lôžok v nemocniciach, počet lekárov, výjazdy záchrannej služby
Plzeň
Ostrava
Královohradecký krajpohotovosti, základne záchrannej služby
Přerovlekárne
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Energie
Praha
Brnospotreba vody, stoková sieť, kanalizačná sieť, vodovodná sieť
Plzeň
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerov
Děčín
Hradec Královéelektrické rozvody, vodovody
Kraj Vysočina
Kultúra
Praha
Brno
Plzeňknižnice, umenie, pamiatky
Ostrava
Královohradecký krajkultúrne akcie, pamiatky, divadlá, kiná, múzeá, galérie, knižnice, zábavné centrá
Přerovsochy
Děčín
Hradec Královépamiatky
Kraj Vysočinapamiatky
Voľby
Praha
Brno
Plzeňvolebné okrsky
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerovvolebné okrsky a miestnosti
Děčínvolebné okrsky
Hradec Královévolebné okrsky
Kraj Vysočina
Priestorové a mapové údaje
Praha
Brno
Plzeň
Ostravapocitová mapa
Královohradecký kraj
Přerov
Děčínvýšková mapa, mestské časti
Hradec Královévýšková mapa, mestské časti, polohopis, 3D budovy
Kraj Vysočinazoznam obcí, správne hranice
Zastupiteľstvo a úrad
Praha
Brno
Plzeň
Ostravaúrady a organizácie, žiadosti o vydanie dokladov
Královohradecký krajúradná tabuľa, príspevkové organizácie, telefónny zoznam
Přerovmiestne časti, úradovne, obvody, katastrálne územie
Děčínhlasovanie poslancov, úradná tabuľa,
Hradec Královéčlenovia Rady mesta a zastupiteľstva, hlasovanie poslancov
Kraj Vysočinatelefónny zoznam, úradná tabuľa
Vzdelávanie
Praha
Brno
Plzeň
Ostrava
Královohradecký krajzoznam škôl, počty žiakov
Přerov
Děčínškolské obvody
Hradec Královéškolské obvody, školy
Kraj Vysočina
Šport
Praha
Brno
Plzeň
Ostrava
Královohradecký krajšportové akcie
Přerov
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Obyvateľstvo
Praha
Brno
Plzeň
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerov
Děčíndemografický vývoj, sobáše, rozvody, potraty
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Evidencie
Praha
Brno
Plzeňulice, adresy
Ostrava
Královohradecký kraj
Přerov
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Občianska participácia
Praha
Brno
Plzeň
Ostravasťažnosti a podnety, kontroly stavebného úradu,
Královohradecký kraj
Přerov
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Zamestnanosť
Praha
Brno
Plzeň
Ostravavoľné pracovné miesta na meste
Královohradecký kraj
Přerov
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Sociálne záležitosti a inklúzia
Praha
Brno
Plzeň
Ostravasociálne služby
Královohradecký krajsociálne služby
Přerov
Děčín
Hradec Králové
Kraj Vysočina

Všetky mestá a kraje (10/10) zverejňujú datasety v téme doprava – napr. plánované výluky, zastávky verejnej dopravy, cyklocesty, dopravné značky, a i. Väčšina samospráv (7/10) zverejňuje datasety v téme životné prostredie – napr. emisné záťaže, záplavové územia, zoznam meteostaníc, výdavky na ochranu životného prostredia.  

V téme Odpady 7/10 samospráv zverejňujú napr. zoznam košov na triedený odpad, údaje o množstve odpadu, zoznam zberných dvorov, a pod.  Spomedzi 10 samospráv 6 zverejňuje datasety týkajúce sa Zastupiteľstva a Úradu – napr. hlasovanie poslancov, úradná tabuľa, telefónny zoznam a pod. Najmenej zastúpenou témou medzi českými samosprávami je téma “Obyvateľstvo”, v ktorej zverejnilo datasety len mesto Děčín. Zaujímavosťou je, že medzi zverejnenými datasetmi sú aj údaje o potratoch.  

Zverejnené datasety  vs. vzniknuté aplikácie  

Počet zverejnených datasetov nehovorí o kvalite zverejňovaných údajov a ich potenciáli na ďalšie využitie. Preto sme sa pozreli aj na aplikácie, ktoré vznikli nad zverejnenými otvorenými dátami.  

Zaujímalo nás, do akej miery zverejnené dáta zaujali komunitu natoľko, že z nich niečo vytvorili. Aplikácie sme preto rozdelili do dvoch kategórií: (1) Aplikácie vytvorené samosprávami, (2) Aplikácie vytvorené tretími stranami.

Pomer zverejnených datasetov a vzniknutých aplikácií zobrazuje graf nižšie:  

Brno má najvyšší pomer zverejnených datasetov a vzniknutých aplikácií. Nad zverejnenými otvorenými dátami mesta Brno vzniklo až 62 aplikácií, z toho 48 bolo vytvorených samotným mestom a 14 tretími stranami. V Prahe vzniklo nad 258 zverejnenými dátami 14 aplikácií, z toho len 3 boli vytvorené priamo mestom Praha. V prípade Plzne je zaujímavé, že napriek vysokému počtu zverejnených datasetov vznikli len 3 aplikácie, z ktorých 2 sa týkajú dopravy v meste a jedna je určená pre obyvateľov. 

Kraj Vysočina vytvoril 5 aplikácií, ktoré sa venujú dopravným informáciám, povodňového plánu, plánu rozvoja vodovodov a kanalizácií, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu kraja a turizmu. V Královohradeckom kraji vznikli  3 aplikácie k téme zdravotníctva. V Ostrave sme identifikovali 1 mestskú aplikáciu pre obyvateľov.  

V ostatných samosprávach sme open data aplikácie nenašli. 

Aké aplikácie nad dátami vznikli v Prahe, Brne, Plzni  

Mestá Praha, Brno, Plzeň sú lídrami v zverejňovaní datasetov v ČR. V nasledovných prípadových štúdiách sme zhodnotili niekoľko atribútov:  

  • aké dáta mestá uverejňujú, 
  • aké odbory mesta dáta zverejňujú, 
  • na akej platforme sú dáta zverejňované, 
  • aké tematické aplikácie vznikli nad zverejnenými dátami vznikli.  

Zamerali sme sa na tieto atribúty pretože môžu byť zaujímavé aj z pohľadu slovenských miest a obcí.  

Praha 

V Prahe zverejňuje datasety Magistrát Prahy, mestské časti, mestské podniky a Inštitút plánovaného rozvoje hlavního města Prahy.  

Organizácie zverejňujúce datasetyInstitut plánování a rozvoje (103), Magistrát hl. m. Prahy (30), Dopravní podnik hl. m. Prahy (8), Městská knihovna (2), Městská policie hl. m. Prahy (1), Operátor ICT, a.s. (34), ROPID (13), Technická správa komunikací (17), ZOO Praha (4), Praha 1 (1), Praha 3 (3), Praha 5 (4), Praha 6 (15), Praha 7 (1), Praha 8 (15), Praha 15 (2), Praha 21 (2)
Počet zverejnených datasetov:258
Počet aplikácií17
PlatformaCKAN, Golemio

Praha zverejňuje datasety cez plaftomu CKAN a web Golemio. Platforma CKAN je vyvíjaná metódou open source a využívajú ju množstvo miest po celom svete. Web Golemio je portál vyvíjaný súkromnou spoločnosťou. Nietoré datasety sú zverejňované na oboch portáloch, a teda duplicitne.  

Praha zverejnila napr. zoznam zelených striech, meteostanice, chytré lavičky, pohyby vozidiel verejnej dopravy či vyhliadkové body.  

Nad pražskými samosprávnymi dátami vzniklo 17 aplikácií. Niekoľko z nich vzniklo aj na hackathone Společne otevíráme data. Najviac aplikácií (8) vzniklo v téme Doprava, zastúpenie ďalších tém uvádzame v grafe nižšie:  

V tabuľke nižšie je kompletný zoznam aplikácií, ktoré vznikli nad zverejnenými dátami v Prahe:  

NázovTémaOdkaz
a12mapDopravahttp://www.a12map.cz/ *
Dětská hřiště v PrazeSlužbyhttp://www.hristepraha.cz/
HOME4UPriestorové a mapové údaje; Zastupiteľstvo a úradhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDhmOWU3NGMtYTI3Mi00YmIwLWJlOTctN2YxNmM0NjJlMTBjIiwidCI6IjczODQ0YWFmLWYxMGMtNGRlZS1hYWFmLTVlZWIyNzk2MmE1ZCIsImMiOjl9
KlozetSlužbyhttps://itunes.apple.com/us/app/klozet-prague-toilets/id1170530956?l=cs&ls=1&mt=8
MetrobotDopravahttp://metrobot.cz/
Moje PrahaIntegrovanéhttps://play.google.com/store/apps/details?id=cz.eman.imes
Multimodální analyzátor dopravní dostupnostiDopravahttp://transport.felk.cvut.cz/TransportAnalyser/
P+R Praha – predikce parkování pro rok 2019Dopravahttps://public.tableau.com/profile/jana.roulichova#!/vizhome/Tabulka-PROGNZA2019/Tabulka2019
ParkeeDopravahttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTQwMzE3NTQtNGI3Ni00N2NjLWI0YTgtNjg3NTY2YWViMWQ5IiwidCI6ImY0NDdkMzYzLTBhOTgtNGI3Ny05NzQyLTU4MDYzNjQ5NmNjNiIsImMiOjh9 *
Parkování ZTP PrahaDopravahttps://parkovani.smallhill.cz/ *
Pražské ovzdušíŽivotné prostrediehttps://www.jla-data.net/cze/prazske-ovzdusi/
Prague Visitor GuideTurizmushttps://play.google.com/store/apps/details?id=cz.dactylgroup.pruvodce.android
Škodův palác – navigaceTurizmushttps://play.google.com/store/apps/details?id=cz.eternal.skoduvpalac
Tam venkuIntegrovanéhttp://tamvenku.cz/*
Veřejná doprava v PrazeDopravahttps://public.tableau.com/profile/michal.vojtek#!/vizhome/Praha_dashboardv3/DashKapacitadopravy
Volné místa na parkování v PrazeDopravahttps://www.smartedu.eu/inpage/spolecne-otevirame-data

*- V čase zberu dát bola webová adresa dostupná, už nie je.  

Plzeň 

V Plzni zverejňuje datasety Magistrát mesta Plzeň a Správa informačných technológií mesta Plzeň. Mesto využíva portál CKAN. Medzi datasetmi nájdeme napríklad dopravné detektory, parkovacie zóny, chránené územia, wi-fi zóny, náučné chodníky, knižnice či pamiatky. 

Organizácie zverejňujúce datasetyMagistrát města Plzně (4), Správa informačních technologií města Plzně (160)
Počet zverejnených datasetov:164
Počet aplikácií3
PlatformaCKAN

Nad otvorenými dátami vznikli v Plzni 3 aplikácie, z toho 1 aplikácia samosprávy a 2 aplikácie tretích strán. Dve sa týkajú dopravy a jedna obsahuje všeobecné informácie pre obyvateľov Plzne.  

NázovTémaOdkaz
Doprava PlzeňDopravahttps://dopravaplzen.innoconnect.net/
Plzeň – ObčanZastupiteľstvo a úradhttps://play.google.com/store/apps/details?id=cz.eman.plzob
Vizualizace dopravy PlzeňDopravahttps://plzen.trafficmodeller.com/public/?hs_panel=stmtraffic&hs_x=1488449.247038074&hs_y=6404351.20261046&hs_z=13&lang=cs&visible_layers=Standard%20(OSM);model;trafficEvents;traffic&experiment=traffic_situation&year=2020&month=0&date=29&hour=15

Brno 

V Brne zverejňuje datasety viacero odborov ako napr. Obor územního plánu a rozvoje,  Oddělení GIS), Oddělení dat, analýz a evaluací a i.  

Brno datasety publikuje na platforme CKAN a na dátovom portáli Data.Brno. Ten je určený pre bežného návštevníka, čomu má prispôsobený vzhľad, funkcionalitu aj obsah. Brno na tomto portáli zverejňuje iba časť datasetov, ktoré má na platforme CKAN. Medzi datasetmi sa nachádzajú napríklad údaje o intenzite dopravy, cyklotrasách, dopravných nehodách, spotrebe vody či o stokovej, kanalizačnej a vodovodnej sieti.  

Organizácie zverejňujúce datasetyOdbor rozpočtu a financování (1), Odbor územního plánu a rozvoje (1), Oddělení GIS (25), Oddělení dat, analýz a evaluací (126), STAREZ Brno (1), Technické sítě Brno (7), Centrum experimentálního divadla (1), Hvězdárna a planetárium (1), Muzeum města Brna (1), Sdružení zdravotnických organizací Brno (1), TIC Brno (7)
Počet zverejnených datasetov:173
Počet aplikácií62
PlatformaCKAN, Golemio

Nad otvorenými dátami vzniklo v Brne 62 aplikácií, z toho 48 aplikácií samosprávy a 14 aplikácií tretích strán. Venujú sa 14 témam, ktoré ilustruje graf nižšie:   

Najviac aplikácií (12) vzniklo v téme Doprava. Takmer rovnako veľké zastúpenie (11) majú aplikácie týkajúce sa Služieb, Životného prostredia a nasledujú kultúrne aplikácie. Dopravné aplikácie sa týkajú napríklad taxislužieb, parkovania, odjazdu metra, dopravných nehôd, dopravnej obslužnosti mesta, cyklistiky a pod.  

Aplikácie v téme Služby sa venujú firmám v Brne, cintorínom, fontánkam na pitnú vodu, verejným toaletám atď. Aplikácie zamerané na životné prostredie sú napríklad mapy kvality života či ovzdušia, aplikácie týkajúce sa vody v Brne, zelene a ochrany prírody, ale nájdeme tu aj čuchovú mapu. Medzi kultúrne aplikácie patria rôzne historické a vzdelávacie aplikácie, ale aj architektonický manuál mesta či sprievodca dizajnom. 

V analýze sme nezohľadnili aplikácie, ktoré nemožno považovať za mestské aplikácie, pretože majú celoštátny záber. Zároveň sme rozdelili aplikácie na tie, ktoré vytvorila samospráva a na tie, ktoré vytvorili tretie strany.  

Kompletný zoznam vzniknutých aplikácií uvádzame v tabuľke nižšie:  

NázovTémaOdkaz
3D Model budovPriestorové a mapové údajehttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=cd5a2109c7814e99b14e4fbd8fb971fe
BlablacarDopravahttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=853439baa2e14ee697422bc9f2f0342b
Bombardování BrnaKultúrahttp://www.brno.cz/bombardovani/
Brňáci pro BrnoDopravahttps://www.brnaciprobrno.cz/
Brněnské hřbitovySlužbyhttp://gis.brno.cz/mapa/hrbitovy/
Brněnské ovzdušíŽivotné prostrediehttps://www.brnenskeovzdusi.cz/
Brněnský architektonický manuálPriestorové a mapové údaje; Kultúrahttp://gis.brno.cz/mapa/mapa-brnensky-architektonicky-manual/?c=-598333%3A-1160918&z=4&lb=zm-brno&ly=bam-p%2Cbam-l%2Culn&lbo=1&lyo=
Brno – Mapa kvality životaPriestorové a mapové údaje; Životné prostrediehttp://brno.ml/
Brno 1968Kultúrahttps://www.brno.cz/1968/
BrnoUrbanGridPriestorové a mapové údajehttps://brnourbangrid.cz/map/
BrownfieldsPriestorové a mapové údajehttp://gis.brno.cz/mapa/brownfields-public/
Cenová mapa města č. 10Priestorové a mapové údajehttp://gis.brno.cz/mapa/cenova-mapa-10/
Cyklistická opatřeníDopravahttps://gis.brno.cz/mapa/cykloopatreni/
Čichová mapa BrnaŽivotné prostredie; Priestorové a mapové údajehttp://www.brnovoni.cz/
Dopravní informační centrumDopravahttps://www.doprava-brno.cz/
Dopravní nehody v BrněDopravahttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86b43aee740641d99b841b8b1416ddd7
Dopravní obslužnost Brna a okolíDopravahttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b0c4b60cc6ba442281f72e6a690e72a0
Dopravní průzkum – dopravní chování obyvatel BrnaDopravahttp://arcg.is/azub9
Easy RidersDopravahttps://easyridersbrno.github.io/
Ekonomická aktivita v BrněSlužbyhttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1fa0a56319b400caaa8f44500db26ee
EncyklopedieKultúra; Vzdelávaniehttp://gis.brno.cz/ags/Encyclopedia/
Firmy v BrněSlužbyhttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b092579130a041ca8de12ed5699093c0
GeorizikaPriestorové a mapové údaje; Životné prostrediehttp://gis.brno.cz/mapa/geologie-public/
HejbejBrnemDopravahttps://hejbejbrnem.cz/
Historická ortofotaKultúra; Priestorové a mapové údajehttp://gis.brno.cz/mapa/historicka-ortofota/
Historie Velkého BrnaKultúrahttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ce90bcf3045e470f970d7032f0bbbce7
Hluková mapaŽivotné prostredie; Priestorové a mapové údajehttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=8ac7add80ec24b5982b0611df6c747a5
iRIS – Sledování dopravy v BrněDopravahttps://mapa.idsjmk.cz/
Kam za sportemŠporthttp://gis.brno.cz/ost/pasport-sportovist-new/app/
LesWebŽivotné prostrediehttp://lesweb.brno.cz/
Maloobchodní síť města BrnaSlužbyhttps://webmaps.kambrno.cz/maloobchod/
Mapa majetku města BrnaPriestorové a mapové údaje; Hospodáreniehttp://gis.brno.cz/mapa/mapa-majetek-mesta/
Mapa neziskového sektoruPriestorové a mapové údaje; Službyhttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=80ec488806804d389c381663e7413d52
Mapa podrobnější územně plánovací dokumentacePriestorové a mapové údaje; Zastupiteľstvo a úradhttp://gis5.brno.cz/tms/podr_upd_a/index.php
Mapa projektů v Brněnské metropolitní oblastiPriestorové a mapové údaje; Službyhttp://gis.brno.cz/mapa/mapa-projektu/
Mapa přístupnostiPriestorové a mapové údaje; Službyhttp://gis.brno.cz/mapa/mapa-pristupnosti/
Městská zeleňŽivotné prostrediehttp://gis.brno.cz/mapa/mestska-zelen/
Můžu dýchatŽivotné prostrediehttps://muzudychat.cz/
Ochrana přírodyŽivotné prostrediehttp://gis.brno.cz/mapa/ochrana-prirody/
Pítka s pitnou vodouSlužbyhttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=d08bce6b37c54480b555a44b0775c047
Plán výkopových pracíSlužbyhttps://gis.brno.cz/mapa/uzavirky/?c=-598218.7%3A-1160908.85&z=4&lb=osmll&ly=ad%2Cul%2Crsd-uza&lyo=
Pohled ze šalinyDopravahttps://pohledzesaliny.cz/
Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátoraObyvateľstvohttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=da44c39668f04f2f9d69f500c8bfe1d4
Pohyb obyvatel v BrněObyvateľstvohttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=ae5b72ea7f1b4a84aa6588f9302cc7b0
Pomoc obětem domácího násilíSociálne záležitosti a inklúziahttp://gis.brno.cz/ost/domaci-nasili/
Porovnání hostorických ortofotKultúra; Priestorové a mapové údajehttp://gis.brno.cz/mapa/porovnani-historickych-ortofot/
Průvodce do hřbitovechSlužbyhttp://gis.brno.cz/mapa/pruvodce-po-hrbitovech/
Připravovaný Územní plánPriestorové a mapové údaje; Zastupiteľstvo a úradhttp://gis5.brno.cz/tms/konceptup_a/index.php#c=-599957%252C-1160087&z=0&l=vektory_upk_ags,upk_01_1_r&p=&
Retail Design stezkaPriestorové a mapové údaje; Kultúrahttps://arcg.is/1G5eni
Rozklikávací rozpočet BrnoRozpočet, dane a poplatkyhttp://rr.brno.cz/RR_mb00/
SAKO aplikace – nahlášené kontejneryOdpadhttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3af9f2be42a2435d8692ff313fadb02e
Spádovost mateřských školVzdelávaniehttp://gis.brno.cz/mapa/spadovost-skolek/
Spádovost základních školVzdelávaniehttp://gis.brno.cz/mapa/spadovost-skol/
Stav odpadového hospodářství Brna v roce 2018Odpadhttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=657cfe8f59374ecd94077f979463475c
Taxi v BrněDopravahttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8848a24ad19a4539b414e06f026101b6
Třídění odpaduOdpadhttps://gis.brno.cz/mapa/trideni-odpadu
Urbanistický model BrnaPriestorové a mapové údaje; Zastupiteľstvo a úradhttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=00e6e7c1e454493fbf8efdd4f65f7587
Územní plán města BrnaPriestorové a mapové údaje; Zastupiteľstvo a úradhttp://gis.brno.cz/ags/upmb/
V Brně s energií on-lineEnergiehttps://www.energybroker.cz/brno/
Veřejné WCSlužbyhttps://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=4974ab76233947c5a6eafbb66ec8f252
Voda v BrněŽivotné prostrediehttps://gis.brno.cz/mapa/voda-v-brne/?c=-598156%3A-1160771&z=4&lb=zm-brno&ly=pvt-13%2Cpvt-14%2Cpvt-15%2Cvodtok%2Chrkat%2Criz1%2Cpag&lyo=
Zeleň v Brně – Mapa s příběhemŽivotné prostrediehttp://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=1060c863a1ca4f879af013e419de36be

Záver 

Zverejňovanie otvorených dát v ČR prináša ovocie – nad dátami najaktívnejších samospráv vznikajú rôzne aplikácie, vizualizácie, infografiky, ktoré pomáhajú širokej verejnosti, ako aj mestám a krajom, lepšie rozumieť informáciám o životnom prostredí, doprave, turizme a fungovaní úradov.    

Mestá a kraje – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Děčín, Nové Město na Moravě a Přerov, Královohradecký kraj a Kraj Vysočina, zverejňujú najčastejšie datasety v témach ako doprava,  životné prostredie, odpady a datasety týkajúce sa zastupiteľstva a úradu.  

Zatiaľ čo v témach je možné medzi mestami a krajmi nájsť prieniky, spôsob zverejňovania dát sa rôzni vzhľadom na výber platformy zverejnenia (CKAN, vlastné riešenie, riešenie tretej strany, národný open data katalóg), názvu datasetov, metadát, formátov a pod.  

Preto by bolo vhodné zamyslieť sa nad témou štandardizácie spôsobu zverejňovania údajov, aby mestá, kraje a občania mohli naplno využívať potenciál otvorených dát, ktorý tkvie nielen v ich zverejňovaní, ale aj ich vzájomnej integrácii a prepájaní.