Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Národohospodárska fakulta EU BA je členom Open Data Siete

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave je súčasťou dvoch študijných programov, ktoré úzko súvisia s využívaním dát. Prvým je program Aplikovaná ekonómia. Cieľom programu je príprava absolventov, ktorí budú mať vyššie dátové a analytické zručnosti a s využitím ekonómie budú vedieť analyzovať a interpretovať socioekonomické javy na rôznych úrovniach ekonomiky (globálna, národná, regionálna a lokálna). Druhým programom je Manažment verejných politík, v ktorom absolventov zameriavame na získanie vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné na efektívnu implementáciu verejných politík.

„Vraví sa, že dáta sú nová ropa. Iniciatívy v oblasti otvorených dát dosiahli nebývalý nárast údajov z rôznych oblastí. Myslím, že logickým krokom by malo byť zlepšovanie analytických kapacít, teda zručností v spracovaní a ďalšej analýze údajov. Ešte dôležitejšie je budovanie odborných kapacít, ktoré zlepšia správnu interpretáciu získaných údajov. Lepšie informačné zázemie totiž ešte neznamená, že údaje automaticky vedú k lepším verejným rozhodnutiam.“

Prečítajte si viac o NHF EU BA na našom webe: https://www.alvaria.sk/profil-organizacie-narodohospodarska-fakulta-ekonomickej-univerzity-v-bratislave/

2. Prihláste sa do výzvy OPII-2021/7/17-DOP – Moderné technológie II

MIRRI vyhlásilo grantovú výzvu, do ktorej sa môžu prihlásiť mestá, obce a kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Z výzvy je možné financovať budovanie inteligentných miest a regiónov, zlepšenie dostupnosti otvorených dát vo verejnej správe, budovanie prístupových bodov na bezplatné wifi na verejných priestranstvách, alebo nákup a využívanie inteligentných zariadení na podporu rozvoja telemedicíny.

Kto vypísal: MIRRI
Alokácia: 35 000 000 EUR
Minimálna a maximálna suma grantu: 350 000-4 000 000 EUR
Spolufinancovanie: 5%
Termín na prihlásenie: 28.4.2022
Oprávnení žiadatelia: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko) Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko) okrem Bratislavského kraja

Pozrite si celú výzvu: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-17-dop-moderne-technologie-ii/

3. Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie členov Open Data Siete – 4.4.2022 o 14:30

4.4.2022 sa uskutočiloí 6. stretnutie členov Open Data Siete (2. tohtoročné).

Program:
14:30 – 14:40
Predstavenie nových členov OpenData siete
Štefan Rehák, Ekonomická univerzita v Bratislave
Katarína Vitálišová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14:40 – 15:05
Zverejňovanie otvorených dát
Nový portál otvorených dát mesta Košice
Eva Singovszká, Mesto Košice
Matej Takács, Mesto Košice
15:05 – 15:15
Zdieľanie noviniek askúseností 
Kto má čo nové? Noví členovia, Vaše aktuálne míľniky, projekty, skúsenosti, inšpirácie avýzvy. 
15:15 – 15:40
Projekt OpenData 2.0 – nový centrálny portál otvorených dát
Miroslav Líška, MIRRI SR
15:40 – 16:00
Zhodnotenie projektu Open Data Lab
Lukáš Jankovič, Alvaria
16:00
Záver
Zhrnutie, ďalšie kroky a poďakovanie

4. Podujatie Creative Data #2: Vizualizácia otvorených dát v Power BI + videozáznam

Workshop, ktorý organizovalo Creative Industry Košice sa uskutočnil 30.3.2022 od 13-17 hod. online (ZOOM). Bol zameraný na praktické ukážky práce s Power BI a na “výtvarnú” stránku vizualizácie dát. Ukázali sme si zaujímavé datasety a naučili sa ich vizualizovať v Power BI. Tiež sme ukázali, aké nástroje na vizualizáciu dát sa ešte dajú použiť (Tableau, Datawrapper, Google Data Studio,…)
Workshop trval cca 4 hodiny, moderovala ho Žofia Sinčáková (CIKE), ukážky práce s dátami zabezpečil Lukáš Jankovič (Alvaria).

Pozrite si záznam: https://www.youtube.com/watch?v=mF6ZwAgkW14&t=4648s
Pozrite si viac informácií: https://kosice2.sk/event/creative-data-2-vizualizacia-dat-v-power-bi/

5. Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop (07.04.2022 od 9.15 do 12.00 hod)

Cieľom podujatia organizovaného Ministerstvom životného prostredia SR je okrem sumarizácie zákonných povinností poskytovateľov a informovania o súvisiacich prínosoch pre používateľov, identifikovať oblasti, ktoré vyžadujú pozornosť a podporu tak aby sa podarilo naplniť ciele INSPIRE. Zároveň poskytne priestor na otvorenie diskusie pre ďalšie smerovanie INSPIRE v SR i EÚ.

Cieľom INSPIRE je vytvorenie infraštruktúry priestorových informácií, ktorá umožní ich harmonizované zdieľanie v oblasti politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

Podujatie sa uskutoční cez platformu ZOOM, takisto je možnosť fyzickej účasti v Banskej Bystrici.

Program
09:00  Otvorenie online priestoru pre Workshop
09:15  Otvorenie workshopu
09:20  Zhrnutie INSPIRE & séria ESPUS workshopov
09:30  Požiadavky a potenciál INSPIRE   
10:00  Očakávania účastníkov workshopu   
11:00  Prestávka
11:30  Vyhodnotenie očakávaní účastníkov workshopu 
11:50  Závery workshopu

Zaregistrujte sa: https://forms.gle/LVQHsat1Xssrj4Kv6
Pozrite si viac informácií:
https://inspire.gov.sk/clanky/pozvanka-na-1-inspire-espus-workshop