Úvod

Občianske združenie Alvaria organizovalo v období október 2021 – február 2022 workshopy pre študentov vysokých škôl v rámci projektu “Open Data Lab”. Do projektu sme zapojili 6 vysokých škôl, 8 fakúlt, celkovo približne 215 študentov a 13 pedagógov. Zrealizovali sme spolu 17 workshopov.

Zapojené školy a fakulty:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta
  • Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta
  • Univerzita Konštantína filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied a informatiky
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ekonomická fakulta
  • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta sociálnych vied – politológia
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Študenti pochádzali najmä z odborov ekonomického zamerania, zastúpení boli však aj študenti informatiky, masmediálnej komunikácie a politológie.

Workshopy

Séria workshopov pozostávala na 4 školách z 3 na seba nadväzujúcich workshopov:

  • 1. workshop bol zameraný na úvod do otvorených dát, predstavenie pojmov, portálov, licencií, formátov, toho čo už vzniklo nad otvorenými dátami
  • 2. workshop bol zameraný na vysvetlenie práce v programoch určených na prácu s dátami a ich vizualizáciu PowerBI alebo Tableau
  • 3. workshop bol zmeraný na praktické ukážky na konkrétnych príkladoch (napríklad spracovanie údajov štatistického úradu, úvod do georeferenčných dát, dáta mesta Prešov) v závislosti od požiadaviek študentov a vyučujúcich

2 workshopy sme usporiadali na UCM v Trnave, ktoré približne zodpovedali 1. workshopu.

Špeciálny workshop sme usporiadali na FMFI UK, ktorý bol zameraný na vizualizáciu a modelovanie údajov Finančnej správy SR o nadmerných odpočtoch DPH. Študentom sme ukázali vizualizáciu údajov, ktorú sme vytvorili a model, ktorého cieľom bolo identifikovať potenciálne podozrivé transakcie.

Všetky workshopy s výnimkou úvodného workshopu na UMB v BB sa uskutočnili online a mali dĺžku približne 1:30-2:30 hod.

Študentské projekty

Cieľom projektu je ukázať užitočnosť zverejňovania otvorených dát na konkrétnych príkladoch vytvorených študentami. Otvorených dát je pomerne veľké množstvo a tak mohli študenti vyberať z rôznych dát a uplatniť vlastnú nápaditosť, ako tieto dáta využiť na vytvorenie benefitov pre cieľové skupiny. Benefitmi mohlo byť napríklad zvýšenie prehľadnosti, poukázanie na problém, vizualizácia, atď.

Študenti sa pri projektoch nezameriavali len na jednu tému ale vyberali si rôzne témy z rôznych oblastí – životné prostredie, zdravotníctvo, doprava, samospráva, ekonomika, volebné správanie, zdravotníctvo.

Študenti si vymysleli vlastné témy projektov, pri ktorých využili otvorené dáta samospráv alebo štátnej správy. Na väčšine škôl študenti pracovali v tímoch (max. 4 študenti). Projekty mali mať definovaný cieľ a cieľovú skupinou, ktorou mohli byť napríklad obyvatelia mesta, kraja, úradníci, verejnosť, podnikatelia, atď. K 2. workshopu mali študenti za úlohy prísť s témami svojich projektov (koniec októbra/začiatok novembra 2021). Na vypracovanie projektov mali čas do Demo Dňa, ktorý sa konal 24.1.2022 (teda necelé 3 mesiace). Na niektorých školách prebehli tzv. predkolá, kde študenti odprezentovali projekty najskôr pred svojimi spolužiakmi. Z kapacitných dôvodov, aby Demo Deň netrval príliš dlho sme potom urobili výber približne 20 najlepších projektov, ktoré sa naň dostali. Tieto predkolá prebehli v januári 2022.Demo Day

Demo Deň sa konal 24.1.2022 a zúčastnili sa ho študenti zapojených VŠ, pedagógovia a pozvaní experti z praxe a zástupcovia samospráv a štátnej správy. Pozvaní experti pochádzali z podnikateľského prostredia (Metapp, Finstat), neziskového sektora (Creative Industry Košice) a verejného sektora (mestá Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Banskobystrický samosprávny kraj, Štatistický úrad SR, Dátová kancelária MIRRI SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), konzultanti Erika Kusyová a Peter Hanečák. Snažili sme sa pozývať hostí z organizácií, ktorých dáta boli použité v študentských projektoch.

Cieľom Demo Dňa bolo konfrontovať projekty študentov s relevantnými aktérmi, ktorý im mohli poskytnúť feedback, oceniť projekty a navrhnúť vylepšenia alebo ďalšie rozvinutie projektov. Taktiež to bola príležitosť pre študentov a pedagógov aby sa oboznámili aj s projektami z iných vysokých škôl a tak sa navzájom inšpirovali a prepájali.

Prítomní si vypočuli prezentácie študentov – autorov 21 projektov. Pre každý projekt prezentácia trvala 5 minút, 2 minúty boli vyhradené na otázky a pripomienky. Všetky projekty sú a budú dostupné na webe Alvaria, kde je ich popis, mená a kontakt na autorov, zdrojové datasety, popis projektu a funkcionality a odkaz na vizualizáciu (Power BI alebo Tableau).

Výstupy

Všetky výstupy projektu sú zverejnené na webe Alvaria a Youtube.

Študijné materiály a videá môžu byť využité na vysokých školách, ktoré uvažujú o zaradení predmetov, týkajúcich sa vizualizácie dát a otvorených dát (napr. TU KE) alebo už majú takéto predmety vytvorené. Taktiež ich môžu použiť aj iní záujemci o vzdelávanie v oblasti práce s otvorenými dátami.

Študentské práce slúžia pre zverejňovateľov dát ako argument, prečo je vhodné dáta zverejňovať a rozširovať množstvo zverejnených dát vo formáte otvorených dát.

Zhodnotenie

Open Data Lab bol prvým naším projektom zameraným na akademickú oblasť – teda najmä konzumentov dát. Vysoké školy mali o tento projekt záujem, projekt sa nám podarilo zapasovať do existujúcich predmetov na školách. Študenti si osvojili základy vizualizácie dát a boli schopní vytvoriť jednoduché projekty, ktoré si nevyžadovali špeciálne technické znalosti ani znalosť programovania. Niektoré projekty vynikli kreatívnym nápadom, niektoré zas boli spracované vo vysokej vizuálnej a obsahovej kvalite.

Experti a zástupcovia samospráv prejavovali pozitívnu spätnú väzbu na študentské projekty ale aj Demo Day. Informácia o projekte bola odprezentovaná 25.1.2022 na pracovnej skupine Otvorené dáta + dátoví kurátori MIRRI SR a 31.3.2022 na špeciálnom zasadnutí komisie pre modernú samosprávu mesta Banská Bystrica, kde boli odprezentované aj niektoré projekty, týkajúce sa mesta. Dve vysoké školy sa stali členmi Open Data Siete a budeme s nimi naďalej užšie spolupracovať.

Z projektu vyplynulo, že vzdelávanie v oblasti vizualizácie a spracovania dát je na slovenských univerzitách žiadané, rovnako ako otvorené dáta a ich využitie pri výuke a študentských projektoch. Výzvou ostáva tieto projekty ďalej monitorovať a šíriť informácie o nich, aby sa dostali k čo najviac samosprávam a orgánom verejnej a štátnej správy, ktoré následne získajú motiváciu k zverejňovaniu ďalších dát.

Ďakujeme všetkým študentom, expertom, zástupcom samospráv a pedagógom zapojeným do projektu:

Ekonomická univerzita v Bratislave:
Štefan Rehák
Oliver Rafaj
Tomáš Černěnko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici:
Katarína Vitálišová
Anna Vaňová

Technická univerzita v Košiciach:
Dana Paľová
Marek Gróf

Alena Mojsejová
Oto Hudec

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre:
Martin Drlík

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave:
Jakub Bardovič
Pavel Bielik

Univerzita Komenského v Bratislave:
Gábor Szűcs

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.