Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.

Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Ešte 3 týždne je možné sa prihlásiť do výzvy MIRRI SR, ktorá ponúka dotácie na boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej spoločnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti. Termín na predkladanie žiadostí je do 23.9.2021 a výška príspevku je od 10 do 40 tis. EUR, k dispozícii je celkovo 120 tis. EUR. Výzva je určená pre neziskový a komerčný sektor, základné, stredné a vysoké školy.

Ciele výzvy:   Zvyšovanie informačnej gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, Získanie  zručností  potrebných  pri  práci  s informáciami  (kritické  myslenie,  mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), Rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie, Oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií Okruh oprávnených aktivít: Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám (školenia, semináre, workshopy, kurzy) Vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám Vzdelávanie profesijných skupín v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov je od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 3. 2022.

Prečítajte si viac informácii o výzve: https://challenge.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-voblasti-boja-proti-dezinformaciam-arozvoja-informacnej-gramotnosti/

2. Pozvánka na podujatie Geopriestorové dáta v samospráve a regionálny geoportál

Organizátor: Košický samosprávny kraj, Svetová banka, Európska Komisia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Kedy: 7. september 2021 od 9:30 do 13:00 (po 13:00 uzavretá sekcia pre pozvaných)
Kde: platforma Zoom

Na podujatie sa treba prihlásiť do 6.9.2021 14:00.

Školenie sa zameriava na zlepšenie zručností v oblasti používania priestorových dát v samospráve. Účastníci si osvoja základné koncepty Infraštruktúry priestorových informácií, Otvorených dát, publikácie, vizualizácie a zdieľania geodát a naučia sa, akú hodnotu môžu priestorové dáta priniesť, ako s nimi pracujeme a na aké účely ich využívame.

Pozrite si program: http://www.alvaria.sk/wp-content/uploads/2021/09/pozvanka_skolenie_CURi_07_09_2021.pdf
Prihlásenie: https://forms.office.com/r/VUNJYYP2sQ

3. UVOSTAT zverejnil infografiku k výdavkom na štátne IT


UVOSTAT, portál s informáciami o verejných obstarávaniach a výberových konaniach zverejnil zaujímavú štatistiku o obstarávaniach v štátnom IT za posledné 2 roky.

Z inforgrafiky vyplýva, že vo výberových konaniach súťažili v priemere len 2 konkurenti. Najväčšími dodávateľmi štátu boli TEMPEST, a.s., DXC TECHNOLOGY SLOVAKIA s.r.o. a INTERWAY, s.r.o. Necelých 45% z celkovej sumy zákazok (390 mil. EUR) si rozdelilo 10 najväčších dodávateľov.


Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227714860116427&set=gm.4161016433952965

4. Prečítajte si článok o aplikácii Významné parky mesta Brno

Na našom webe sa snažíme prinášať príklady užitočných aplikácií, ktoré využívajú otvorené dáta.

Aplikácia  Významné parky mesta Brno ponúka prehľad o osemnástich parkoch v Brne. Okrem histórie parkov sa používateľ dozvie aj detailné informácie o členení parku.

Aplikácia ponúka informácie o parku – s fotografiami a textovými informáciami o histórii, pamiatkach v parku, rekonštrukciách a súčasnosti. Okrem plôch zelene obsahuje aj dáta z pasportizácie mestskej zelene – čiže presné polohy stromov a krov (rozdelené na listnaté a ihličnaté), ako aj vyznačené záhony, vodné plochy, ihriská, drobné stavby a podobne.


Viac informácií prinášame v článku.

Aplikácia je skvelý príklad toho, ako pútavou formou s pomocou otvorených dát priniesť informácie o meste pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

Podobným typom aplikácie je napríklad Stromy v Jaslovských Bohuniciach, o ktorej smie tiež informovali na webe alvaria.sk.

Prečítajte si článok: https://www.alvaria.sk/sprievodca-historiou-a-sucasnostou-parkov-aplikacia-vyznamne-parky-mesta-brno/
Vyskúšajte si aplikáciu: https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d74154c2a2a147e08a920b27c7431eb2

5. MIRRI SR vypísalo nové termíny školení prístupnosti webových sídel

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú či upravujú obsah webových sídel, publikujú informácie prostredníctvom webu a podobne.

Cieľ školenia je poskytnúť základné informácie pre zorientovanie sa v platnej legislatíve resp. štandardoch pre prístupnosť a pochopenie problematiky prístupnosti obsahu na webových sídlach.

Termíny:    

  • 15.10.2021 (piatok) od 9:00 do 13:00 online školenie k prístupnosti webových sídiel zamerané pre editorov webových stránok.    
  • 28.10.2021 (štvrtok) od 09:00 do 16:00 online školenie k prístupnosti webových sídel zamerané pre vývojárov webových sídel.

Školenie je bezplatné a bližšie informácie o školení a rovnako aj prihlášku, pomocou ktorej je možné sa na školenie prihlásiť, nájdete na stránkach MIRRI SR: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/pristupnost-webovych-sidel/skolenie-webovej-pristupnosti/index.html

Prihlasovať sa na školenie je možné do naplnenia voľných kapacít, následne všetkým prihláseným zašlú bližšie informácie o spôsobe pripojenia sa na školenie.

6. IX. ročník súťaže Společně otevíráme data o najlepšie aplikácie využívajúce otvorené dáta a open source

 Súťaž sa uskutoční v 4 kategóriách:

  • městská data
  • zdraví
  • vzdělávání
  • klima a životní prostředí

“Cílem je podpořit projekty, které usnadňují lidem každodenní život, zvyšují informovanost občanů a jejich zapojení do veřejného dění, pomáhají autoritám přijímat adekvátní rozhodnutí založená na kvalitní datové analýze, přispívají ke snižování nežádoucího dopadu lidské činnosti na životní prostředí, zvyšují kvalitu a dostupnost veřejného vzdělávání, nebo upozorňují na významný společenský problém. Cílem soutěže je také podpořit vznik nových smysluplných služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií”.

Prihlášky do súťaže je možné podávať od 1.10. do 20.10. vrátane. Víťaz v každej kategórii obdrží cenu 30 000 Kč na ďalší rozvoj aplikácie. Podľa podmienok súťaže musí byť aplikácia v českom jazyku. Vyhlásenie víťažov sa uskutoční v rámci večera Civic Tech Open 2021, 23. novembra 2021.

Pozrite si viac informácií o súťaži: https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/soutez-spolecne-otevirame-data-2021/