Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Zverejnené nové hodnotenie Open Data Maturity

Open Data Maturity alebo hodnotenie vyzretosti otvorených dát je rebríček každoročne zverejňovaný Európskou komisiou od roku 2015.

Hodnotí 4 hlavné oblasti:

 • Politiku
 • Portál
 • Vplyv
 • Kvalitu

Slovenská republika sa v najnovšom hodnotení ocitla na predposlednom mieste z hodnotených krajín s 50% získaných bodov a na poslednom mieste z krajín EÚ. Slovensko začalo v rebríčku klesať v roku 2019, keď kleslo z 8 až na 28. priečku.

Najhoršie umiestnenie sme zaznamenali v oblastiach portál a vplyv, o niečo lepšie v oblasti politiky a v kvalite sme sa umiestnili na 25. mieste.

Katastrofálne umiestnenie Slovenska nemusí odzrkadľovať skutočný stav. Napríklad Maďarsko, ktoré je v hodnotení pred Slovenskom nemá funkčný centrálny portál, portál Malty má len približne 200 datasetov, lotyšský približne 500.

Ako veľké slabiny sa však u nás ukázali:

 • slabé zameranie na dôležité typy datasetov (real-time, s vysokou pridanou hodnotou, s vysokým potenciálom na znovupoužitie),
 • absencia hodnotenia vplyvu otvorených dát,
 • absencia monitorovania používania portálu,
 • absencia procesov na zlepšovanie portálu.

Toto by mali byť hlavné body, ktorých zlepšenie by malo v budúcnosti posunúť Slovensko vyššie v rebríčku.

Pozrite si hodnotenie Slovenska: https://data.europa.eu/sites/default/files/country-factsheet_slovakia_2021.pdf
Pozrite si hodnotenie: https://data.europa.eu/sk/dashboard/2021
Pozrite si detailné hodnotenie: https://data.europa.eu/sites/default/files/country_scores_2021.xlsx

2. Pozrite si prezentáciu z 5. stretnutia členov Open Data Siete

10.12.2021 sa online uskutočnilo 5. stretnutie členov Open Data Siete. Nižšie si môžete pozrieť program stretnutia, prezentáciu Banskobystrického samosprávneho kraja o dátovej politike alebo stiahnuť prezentácie. Ďalšie stretnutie sa uskutoční koncom 1Q 2022.

Témy:

 • Štandardy práce s dátami a Smernica dátovej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Dominika Podstaveková, Banskobystrický samosprávny kraj)
 • Open Data Lab – aktuálny stav projektu (Lukáš Jankovič, Alvaria)
 • Návrh na zaradenie indikátorov zverejňovania otvorených dát do portálu Transparentná samospráva (Transparency International Slovensko) (Lukáš Jankovič, Alvaria)
 • Dotácie – Predstavenie neverejnej betaverzie aplikácie (Lukáš Jankovič, Alvaria)

Pozrite si prezentácie: Prezentácie

3. Máme za sebou workshopy projektu Open Data Lab

V rámci projektu Open Data Lab už máme za sebou workshopy na vysokých školách. V období september-december sme na každej škole absolvovali 3 interaktívne workshopy zamerané na úvod do otvorených dát, vizualizáciu dát a použitie otvorených dát. Študenti začali vytvárať vlastné projekty s pomocou otvorených dát.

V januári 2022 nás čaká Demo Day – prezentácia projektov za účasti zástupcov samospráv a expertov. O termíne vás budeme dopredu informovať.

Všetky materiály – prednášky a študijné materiály postupne zverejňujeme na našom webe a Youtube. Naposledy sme zverejnili návod na použitie otvorených údajov Štatistického úradu SR a prezentáciu Martina Tuchyňu o zverejňovaní georeferenčných dát.

Prečítajte si viac informácií o projekte Open Data Lab: https://www.alvaria.sk/category/open-data-lab/


4. Novela infozákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám pod gesciou Ministerstva spravodlivosti SR je od 29.11.2021 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. K najzásadnejším zmenám, ktoré prináša, patria:

 • rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky
 • rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov (napr. štatistiky, výsledky meraní; nie však vedecké články/publikácie, ktoré naďalej zostávajú vylúčené z pôsobnosti smernice), dynamické údaje (napr. satelitné, meteorologické, dopravné a i.), ktoré majú byť sprístupňované prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API),
 • bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia (s výnimkou tzv. hraničných nákladov spojených napr. s anonymizáciou osobných údajov alebo ochranou dôverných obchodných informácií),
 • rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.

Prečítajte si viac informácií: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3566
Prečítajte si materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/727

5. Zverejnený rebríček DESI za rok 2021

DESI (The Digital Economy and Society Index) sumarizuje indikátory digitálneho progresu v krajinách EU a je vytváraný Európskou komisiou od roku 2014.

Hlavné oblasti hodnotenia:

 • Ľudský kapitál
 • Konektivita
 • Integrácia digitálnych technológií
 • Digitálne verejné služby
 • Výskum a vývoj v IKT

Slovensko sa v rebríčku za rok 2021 umiestnilo na 22. mieste, čo je rovnaké umiestnenie ako minulý rok.

V indikátore 5.5 Open Data sme sa však umiestnili až na 24. mieste.

Pozrite si celý rebríček: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

6. FBI bude zrejme nútená vypnúť databázu použitia násilia kvôli nespolupráci polície

V USA je veľkou témou používanie násilia policajnými zložkami, špeciálne v prípade menšín. Databáza, ktorú vytvorilo FBI a kde mali byť tieto prípady zaznamenané však doposiaľ nenaplnila kvótu 60% sledovaných policajtov, keď dosiahla tento rok len 57%. V prípade ak nebude táto kvóta dosiahnutá, databáza sa zo zákona automaticky vypne.

Problémom pri zadávaní údajov je nielen ich citlivosť, ale aj reportovanie žiadnych údajov namiesto núl a takisto aj časová náročnosť, ktorá si vyžaduje niekoľko zamestnancov navyše.

Prečítajte si viac: https://www.washingtonpost.com/crime-law/2021/12/09/fbi-police-shooting-data/