V októbri 2019 sa konal druhý ročník Šariškého hackathonu, na ktorom prvé miesto a odmenu 3 000 eur získala aplikácia kampo.sk. Autorom je  Marek Gogoľ, ktorý  nad zverejnenými otvorenými dátami Prešovského samosprávneho kraja vytvoril webový portál poskytujúci prehľadné informácie o stredných školách v prešovskom kraji. Táto aplikácia rozširuje zoznam vzniknutých aplikácií nad dátami slovenských samospráv, a je prvou open data aplikáciou v téme vzdelávania.  

Dáta o vzdelávaní sú veľmi zaujímavé pre rôzne skupiny – študentov, ktorí zvažujú výber školy, rodičov, ktorí chcú pre svoje dieťa, čo najlepšie vzdelanie,  podnikateľov, ktorí hľadajú zamestnancov na trhu práce, ale aj pre samotné organizácie štátnej a verejnej správy z hľadiska hodnotenia účinnosti verejných politík, či vyťaženosti škôl. Napriek tomu, sú takéto dáta vo formáte otvorených dát stále “nedostupným tovarom”. Pekný príklad hodný nasledovania je Prešovský samosprávny kraj, ktorý sa tieto údaje rozhodol zverejniť v strojovo spracovateľnej forme.  

Z úvodnej stránky, ktorá poskytuje základné informácie o projekte www.kampo.sk, vrátane noviniek, je možné preklikať sa na funkčné vyhľadávanie škôl. V zozname škôl je možné filtrovať podľa ulice, mesta, požadovaného odboru, typu školy a pod.  Po zvolení  konkrétnej školy sa zobrazí podstránka s informáciami o dostupných študijných odboroch  kontaktnými údajmi a štatistickými údajmi o počte študentov, pedagógov, počte prijatých prvákov, ale aj o priemernej úspešnosti vybraných maturitných predmetov.   Pri niektorých školách sú dostupné aj fotografie z učební, čo je naozaj užitočné.

Práve čísla o dosiahnutných výsledkoch v maturitných predmetoch nám dáva signál, ako je škola úspešná vo vzdelávaní študentov. 

Na stránke je dostupná aj mapa škôl, ktorá taktiež umožňuje filtrovať podľa typu školy (gymnázium, stredná odborná) a podľa odborov. Ak chce napríklad mladý človek ísť študovať dopravnú prevádzku, zvolí tento odbor zo zoznamu a hneď sa mu na mape zobrazí 6 škôl v Prešovskom kraji, kde sa tento odbor dá študovať (Kežmarok, Levoča, Sabinov, Vranov nad Topľou, Snina).  

Zdroj: Náhľad zo stránky www.kampo.sk

Pridanou hodnotou portálu je  možnosť vyplnenia dotazníku, ktorý na základe odpovedí generuje pre používateľa optimálny odbor.  Dotazník využíva tzv. Likertovu techniku, keď sú používateľovi predložené určité výroky, pri ktorých má označiť, do akej miery s nimi súhlasí. V tomto prípade ide o výroky týkajúce sa ambícií žiakov – akej práci sa chce venovať, či by chcel byť vedcom, či má radšej praktické zručnosti než teoretizovanie, či ho baví umenie a podobne. Podľa toho, ako respondent odpovedá, získava body v 6 skupinách podľa typov: realistický, intelektuálny, sociálny, konvenčný, manažérsky, umelecký. Následne si môže prečítať charakteristiku typu, ktorý mu vyšiel, ako aj príklady povolaní v danom type. Ak respondentovi v dotazníku vyjde napríklad realistický typ, medzi odporúčané povolania patria napríklad robotník, remeselník, farmár, vodič nákladného auta, záhradník, inžinier, ale aj profesionálny športovec.   

Portál www.kampo.sk nezabúda ani na príbehy absolventov , ktoré je možné pridať pár klikmi a pomáhajú užívateľovi vytvoriť si o škole ucelenejší obraz aj na základe reálnych skúseností absolventov.  

Celkovo možno aplikáciu kampo.sk označiť za veľmi užitočnú a užívateľsky príjemnú pomôcku najmä pre žiakov, ktorí stoja pred rozhodnutím, akú strednú školu si zvolia. Aplikácia vytvára priestor pre informované rozhodnutie o výbere školy a teda vhodným spôsobom pripravuje mladých ľudí na ich budúce povolanie. 

Treba oceniť, že sa vývoj aplikácie a tvorba obsahu nezastavil v deň ukončenia hackathonu, práve naopak. Dokonca boli o jej vzniku informovaný študenti v školách v Prešovskom kraji prostredníctvom brožúr, čím sa môže zvýšiť počet jej užívateľov.  

Kampo.sk je pekným príkladom ako je možné zmysluplným spôsobom využiť dáta vyšších územných celkov (VÚC). Vzhľadom na to, že rovnaké dáta ako zverejnil Prešovský samosprávny kraj majú k dispozícií aj ďalšie kraje, môžu obdobné aplikácie vzniknúť aj pre ďalšie regióny, prípadne môžu byť dáta ostatných VÚC integrované do kampo.sk.  

Odkaz: https://www.kampo.sk/ 

Použité datasety: https://www.po-kraj.sk/files/organizacie/zoznam-ovzp_psk-aktual_komplet_csv.csv