Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Košický samosprávny kraj spustil nový geoportál

Začiatkom apríla bol spustený druhý regionálny geoportál na Slovensku (po geoportáli Prešovského samosprávneho kraja) – geoportál Košického samosprávneho kraja.

Portál obsahuje články, aplikácie, nástroje a dátový katalóg.

Dátový katalóg obsahuje 56 datasetov, ktoré je možné filtrovať podľa tém, inspire tém, kľúčových slov, formátov, frekvencie aktualizácie, statusu, atď.

Najviac datasetov obsahuje téma Doprava (časová dostupnosť rôznych miest, žel. zastávky, autobusové zastávky, letiská, cyklotrasy), Spoločnosť (počty obyvateľov, marginalizované rómske komunity,  a Ekonomika (dotácie, projekty IROP), k dispozícii je aj zoznam územnoplánovacej dokumentácie, definičné body obcí, MOM, administratívne hranice, vybavenosť obcí kanalizáciou či obecným vodovodom a ďalšie. Použité formáty sú CSV, GEOJSON a SHAPEFILE, licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Aplikácie sú riešené ako vizualizácia datasetov do mapy. Portál je postavený na open source riešeniach.


Pozrite si portál: https://www.geoportalksk.sk/home/

2. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela je členom Open Data Siete

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sídli v Banskej Bystrici a poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v súlade s rozvojom vedy a potrieb praxe. Rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým bádaním. Ponúka klasické vysokoškolské spektrum možností vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti ekonomických vied. V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte UMB približne 1500 študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment.

“Otvorené dáta by sa mali stať prirodzenou súčasťou zverejňovania informácií verejnosti, ktoré poskytujú jednotlivé úrovne vlády, ako aj subjekty verejného sektora. V súčasnosti v SR stále chýba ich systémové využitie. Mestá, obce, ale aj kraje, či národná úroveň, zatiaľ nevyužívajú potenciál dát, ktoré majú, pre efektívnejšie poskytovanie verejných služieb a tvorbu verejných politík (evidence-based policy). Problémom je, že veľa potrebných dát chýba… Ale tiež chýba využitie otvorených dát z pohľadu podnikateľských či neziskových subjektov pre tvorbu rôznych aplikácií, či inovatívnych produktov. V tejto oblasti sa máme naozaj čo učiť od okolitých krajín. “

Prečítajte si viac o EF UMB BB na našom webe: https://www.alvaria.sk/profil-organizacie-ekonomicka-fakulta-univerzity-mateja-bela-v-banskej-bystrici/

3. Pozrite si kompletný zoznam študentských projektov vytvorených v rámci projektu Open Data Lab

Študenti vysokých škôl sa v rámci 3 workshopovzoznámili s otvorenými dátami, naučili sa kde ich hľadať, ako ich vizualizovať a vymysleli a vytvorili si projekty, kde definovali cieľovú skupinu (napr. úradníci, občania mesta, podnikatelia, atď.) a problém, ktorý projekt rieši.
 V januári 2022 sa uskutočnil spoločný Demo Day, kde študenti odprezentovali projekty svojim spolužiakom, zástupcom samospráv a expertom z praxe.

Projekty sa týkajú rôznych oblastí: Samospráva, Životné prostredie, Zdravotníctvo, Vzdelávanie, Ekonomika, Volebné správanie a Doprava. Spolu sa Demo Dňa zúčastnilo 21 projektov, celkovo bolo však projektov viac. Z kapacitných dôvodov sme mohli vybrať na Demo Deň len časť najlepších projektov (hoci väčšiu).

Pozrite si študentské projekty: https://www.alvaria.sk/studentske-projekty/

4. Neformálna pracovná skupina pre publikačné minimum samosprávy sa prvýkrát stretla

13.4.2022 sa uskutočnilo pod vedením MIRRI SR prvé stretnutie neformálnej pracovnej skupiny pre publikačné minimum – odoporúčaný set datasetov, ktoré by mali zverejňovať samosprávy podľa súčasnej legislatívy.

Návrh publikačného minima vytvorila pre Alvariu konzultantka Erika Kusyová a nájdete ho na webe Alvaria. Návrh bol preklopený do štruktúr na webe MIRRI SR.

Cielom PS je konzultovať a sfinalizovať tematický rozsah datasetov, ktoré budú v publikačnom minime pre samosprávy vrátane štandardizovaných štruktúr.
Momentálne sú v PS zastúpení zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Prešov, Únie miest, DEUS, Uvostat, Alvaria (Lukáš Jankovič), MIRRI SR, Asecco Solutions, Crystal Consulting a Erika Kusyová.

PS by sa mala stretávať každý týždeň. O výsledkoch pracovnej skupiny budeme informovať. Formát a účastníci pracovnej skupiny boli vybraní MIRRI SR.

5. Pozrite si prezentácie zo 6. stretnutia členov Open Data Siete

4.4.2022 sa online uskutočnilo 6. stretnutie členov Open Data Siete. Nižšie si môžete pozrieť prezentácie zo stretnutia (vo formáte videa):

Zverejňovanie otvorených dát –
Nový portál otvorených dát mesta Košice
Eva Singovszká, Mesto Košice
Matej Takács, Mesto Košice

Projekt OpenData 2.0 – nový centrálny portál otvorených dát
Miroslav Líška, MIRRI SR

6. Žilinská univerzita zorganizovala Citython

Podujatie sa uskutočnilo 29.4.-1.5.2022. Hovorili aj hostia zo zahraničia, rovnako boli k dispozícii aj mentori a porota.

Cieľom podujatia je reagovať na výzvy:

  • Pomôcť mestu s popularizáciou smart city a zmenou smerom k udržateľnejším a odolnejším mestám
  • Zapojenie verejnosti do plánovania mesta a rozvoja k smart mobilite a bezpečnejším, zelenším a priateľskejším mestám
  • Budovanie smart mobility v kontexte extrémneho počasia a humanitárnych kríz

Víťazi si podelili ceny v hodnote 3000 EUR.

Pozrite si viac informácií: https://www.citython.sk/2022zilina/?fbclid=IwAR3MZHM_YcmgkHlkamYOQGKJGRAQ2Th8AsaHrNaL2pB3Th-qj1Z6xU8Zxdw

7. Webinár európskeho dátového portálu k používateľmi (obyvateľmi) generovaným dátam

21.4.2022 14:00-15:00 sa uskutočnil webinár európskeho dátového portálu data.europa.eu, zameraný na otázky:

  • čo sú používateľmi generované dáta a ktorí ľudia sa zvyknú do týchto aktivít zapájať?
  • aké sú výzvy a príležitosti pre dátové portály?
  • ako kategorizovať tieto dáta na portáloch?

Pozrite si viac informácií:  https://data.europa.eu/en/news/join-dataeuropaeus-webinar-citizen-generated-data