Kontakt

info@alvaria.sk

Publikačné minimum

Pomôckou samosprávam pri vyberaní dát ktoré prioritne zverejnia môže byť tento zoznam:

  • často žiadané dáta na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  • dáta, ktoré vyjdu z prieskumu,
  • dáta z publikačného minima,
  • dáta s vysokou pridanou hodnotou,
  • inšpirovať sa u iných samospráv.

Položky sú zoradené podľa priority, samospráva by teda mala v ideálnom prípade najskôr najskôr zistiť o aké dáta majú záujem práve jej občania.

Pozrite si prednášku Eriky Kusyovej o tom aká je v súčastni prax, legislatívne požiadavky a štandardy v zverejňovaní údajov samospráv. Dozviete sa informácie o tom, čo je to publikačné minimum a ako publikačné minimum pomáha samosprávam pri zverejňovaní údajov.

Skrátený obsah prednášky:

Open Data Publikačné minimum predstavuje návrh zoznamu datasetov – údajov a dokumentov v štruktúre, vychádzajúci z právnych noriem, ktoré už dnes ukladajú mestám povinnosť zverejňovať informácie. Open Data publikačné minimum navrhuje, aby boli tieto informácie sprístupňované aj vo formáte otvorených dát.  Medzi nimi napr. Kontaktné informácie, Zoznam zmlúv, objednávok, faktúr, zoznam dotácií, zoznam všeobecne záväzných nariadení, Zoznam rokovaní zastupiteľstva, zoznam komisií, zoznam poslancov a pod.  Podľa slov Eriky Kusyovej súčasný stav na lokálnej úrovni v oblasti zverejňovania je nateraz ďaleko od deklarovaných cieľov štátu v tejto oblasti. Povinností je veľa, ale len málo samospráv zverejňuje všetko, čo im zákon ukladá a vo formáte, v akom to zákon vyžaduje. Na druhej strane, práve open data publikačné minimum môže samosprávam pomôcť v tom, aké dáta má zverejniť strojovo spracovateľné a pod otvorenými licenciami a v akej štruktúre nezávisle od toho, akého má dodávateľa.  

Nasledujúca tabuľka predstavuje zoznam datasetov publikačného minima vrátane ich dátových atribútov, ktoré by mali byť zverejňované samosprávami podľa súčasnej legislatívy a ktoré je vhodné zverejniť vo formáte otvorených dát.

P.č. Názov datasetu Atribúty Periodicita Právne normy
  1. Kontaktné informácie – poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– telefonický kontakt
– primator@/starosta@
– info@
– podatelna@
– webmaster@
– adresa webového sídla
– úradné hodiny
– základné kompetencie
– IČO
– DIČ
pri zmene – infozákon (§5)
– o obecnom zriadení
– o eGove (§6, ods. 3a))
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 15)
 2. Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN) – číslo VZN
– rok
– oblasť
– názov navrhovaný
– názov schválený
– dátum rokovania zastupiteľstva
– dátum vyvesenia
– dátum nadobudnutia účinnosti
– hyperlink na text navrhovaného znenia
– hyperlink na text pripomienky
– hyperlink na text schváleného znenia”
pri zmene – infozákon (§ 5)
– o obecnom zriadení (§6)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  3. Zoznam rozhodnutí súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi – číslo VZN
– rok
– hyperlink na text rozhodnutia súdu
– dátum rokovania zastupiteľstva
pri zmene – infozákon (§ 5)
– o obecnom  zriadení (§ 6b)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
 4. Zoznam rokovaní zastupiteľstva – rok
– dátum rokovania
– hyperlink na text pozvánky
– hyperlink na text zápisnice
– dochádzka
– výpis výsledkov hlasovania
pri zmene – infozákon (§ 5)
– o obecnom zriadení (§ 12) – o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  5. Zoznam poslancov – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– strana/koalícia
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení (§ 14) – o podmienkach výkonu volebného práva (§ 173)
  6. Zoznam komisií – volebné obdobie
– názov komisie
– oblasť
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení (§ 10, § 15)
  7. Zoznam výborov – volebné obdobie
– názov výboru
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení (§ 23)
  8. Menný zoznam členov komisií/výborov – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– komisia
– funkcia
– členom od
– členom do
– je/nie je poslancom
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení
  9. Zoznam starostovia obce – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– titul
– strana
– hyperlink na text Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
pri zmene,
do 30 dní od nástupu, potom ročne vždy do 30.4.
– infozákon
– o obecnom zriadení
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
– Ústavný z. o ochrane verejného záujmu (Čl. 7)
  10. Zoznam programu starostu – rok
– číslo týždňa
– text
týždenne
  11. Zoznam hlavných kontrolórov – volebné obdobie
– meno
– priezvisko
– od
– do
pri zmene – o obecnom zriadení (§18)
12. Zoznam plánu kontrol – rok
– polrok
– hyperlink na text plánu kontroly
polročne – o obecnom zriadení (§18f)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  13. Zoznam zmlúv – číslo zmluvy
– účastník zmluvy Názov (meno)
– účastník zmluvy Adresa sídla (trvalého pobytu)
– účastník zmluvy IČO
– predmet
– hodnota predmetu plnenia
– dátum uzavretia zmluvy
– dátum účinnosti zmluvy po zverejnení
– dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú
– hyperlink na text zmluvy
– hyperlink na text dodatkov
pri zmene – infozákon  (§5a)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  14. Zoznam vystavených objednávok – číslo objednávky
– popis objednaného plnenia,
– celkovú hodnotu vrátane dane z pridanej hodnoty,
– identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
– dátum vyhotovenia objednávky,
– dodávateľ objednaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
– dodávateľ objednaného plnenia: adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby,
– údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje
pri zmene – infozákon  (§5b)
  15. Zoznam uhradených faktúr – číslo faktúry,
– popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
– celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
– či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
– identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
– identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
– dátum doručenia faktúry,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
– identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.”
pri zmene – infozákon (§5b)
  16. Zoznam dotácií – rok dotácie
– oblasť
– žiadateľ meno/názov
– adresa/ Sídlo
– telefónne číslo / mobil
– email
– druh (finančná, vecná)
– znenie žiadosti
– stav vybavenia
– schválené prostriedky
pri zmene VZN
  17. Zoznam doručených žiadosti podľa infozákona – dátum prijatia infožiadosti
– oblasť
– požadovaný spôsob sprístupnenia
– znenie infožiadosti
– stav vybavenia
– zamestnanec, ktorému bola žiadosť pridelená
– prípadný poplatok
pri zmene – infozákon (§14)
  18. Sadzobník správnych poplatkov – dátum platnosti sadzobníku od
– dátum platnosti sadzobníku do
– hyperlink na text sadzobníka
pri zmene – infozákon (§5)
– o správnych poplatkoch
  19. Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií – dátum platnosti sadzobníku od
– dátum platnosti sadzobníku do
– hyperlink na text sadzobníka
pri zmene – infozákon
– vyhláška MFSR 481/2000 (§1)
– o IT vo VS (vyhláška 78/2020, § 19)
  20. Petícia – číslo
– označenie
– názov petície
– dátum doručenia
– text petície
– kvórová (A/N)
– počet osôb podporujúcich petíciu
– spôsob vybavenia petície
– dátum vybavenia
– dátum zverejnenia
pri zmene – o petičnom práve (§5)
  21. Zoznam škôl a školských zariadení – názov školy alebo školského zariadenia
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– typ školy
– druh školy
– zriaďovateľ
pri zmene – infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve
  22. Zoznam iných zariadení  (knižnica, DSS, múzeum, .. ) – názov zariadenia
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– poštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– typ (rozpočtové/príspevkové)
– oblasť (šport, sociálna oblasť, kultúra)
– zriaďovateľ/zakladateľ
pri zmene  infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve
  23. Zoznam podnikateľských subjektov – názov
– IČO
– poštová adresa organizácie: Ulica
– poštová adresa organizácie: Súpisné číslo
– oštová adresa organizácie: Orientačné číslo
– webové sídlo
– telefonický kontakt
– email
– oblasť (šport, sociálna oblasť, kultúra)
– predmety podnikania
– konateľ
– zriaďovateľ/zakladateľ
pri zmene  infozákon
– o obecnom zriadení
– o majetku
– o účtovníctve