Členom Open Data siete a našim blízkym spolupracovníkom prinášame na pravidelnej báze newsletter alebo report najdôležitejších udalostí zo sveta otvorených dát na Slovensku. Členov informujeme o aktuálnych politikách štátu, o možnosti zapojiť sa do tvorby politík, či diskusie a o nových open data projektoch, iniciatívach.
Mapovanie noviniek vo forme newslettra je benefit pre členov Open Data siete. Keďže však ide o zaujímavé informácie, newsletter zverejňujeme aj na našom webe s niekoľko dňovým omeškaním. Ak sa chcete stať členom Open Data siete, dajte nám vedieť na info@alvaria.sk.

1. Novela infozákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. je do 30.9.2022 v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Návrh zákona je zameraný na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) a realizáciu požiadaviek vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády.
Niektoré novinky:

 • zavedenie povinného zverejňovania informácií o uchádzačoch o verejné funkcie, ako aj o samotných verejných funkcionároch,
 • potvrdenie povinnosti zverejňovať všetky dodatky k povinne zverejňovaným zmluvám, ako aj zrušenie výnimky pre nesprístupňovanie ich príloh a predĺženie lehoty povinného zverejnenia zmlúv,
 • obce a VÚC dostanú samostatný zoznam informácií, ktoré budú musieť zverejňovať: ide o hlasovanie poslancov MsZ a ich účasť na rokovaniach, zoznam rokovaní, materiálov na rokovania, VZN a ďalšie

Pozrite si návrh: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/523

2. Nové aplikácie a analýzy:

 • aplikácia MuMAP, ktorú vyvinul Najvyšší kontrolný úrad SR pridala informácie o dotáciách z Prvej pomoci udelených počas pandémie COVID-19

3. Malobchodná sieť mesta Brno

V roku 2017 bol uskutočnený prieskum maloobchodu v Brne ako siedme celoplošné sčítanie maloobchodných jednotiek na území Brna po roku 1990. Prieskum mapuje umiestnenie prevádzok, rôznorodosť sortimentu, prevádzkovú dobu a veľkosť predajnej plochy.

Na základe prieskumu bola spracovaná mapová aplikácia ktorá obsahuje:

 • sortiment a plochu
 • typ objektu
 • územná koncentrácia
 • dostupnosť
 • otváracia doba
 • grid
 • na stiahnutie

Aplikácia obsahuje skutočne veľa funkcií, ktoré sú zaujímavé z hľadiska plávania mesta, urbanizmu a kvality služieb pre občanov. Aplikácia však mohla vzniknúť preto, že v Českej republike je Brno jedným z mála miest, ktoré v posledných dvadsiatich rokoch pravidelne zbierajú dáta o svojej maloobchodnej sieti.

Prečítajte si článok: https://www.alvaria.sk/maloobchodna-siet-brna/

4. Otvorená výzva grantového programu Inovuj ty! – verejný priestor a komunity – Košice

Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a podporu občianskej participácie.
Projekt môže byť podporený dotáciou v maximálnej výške 5 000€.

Hlavné vecné priority výzvy:

 • verejný priestor pre komunity
 • umenie vo verejnom priestore
 • občianske aktivity vo verejnom priestore
 • bezpečné a inkluzívne mesto zelené mesto

Termín podania žiadostí je 14.10.2022.
Pôsobenie žiadateľa a realizácia projektov sú aj v treťom kole striktne viazané na územie mesta Košice a Košice – okolie.  Sídlo žiadateľa je striktne viazané na Košický kraj.

Pozrite si viac informácií: https://kosice2.sk/vyzva/otvorena-vyzva-grantoveho-programu-inovuj-ty-verejny-priestor-a-komunity/