Kontakt

info@alvaria.sk

Aktuálnosť a detailnosť

Aktuálnosť 

Bez toho aby zverejňované údaje boli aktuálne nie je možné dosiahnuť ich využitie. Často sa stáva, že údaje sú zverejnené len jednorázovo, bez toho aby boli ďalej aktualizované. Niekedy sa tiež stane, že údaje sú aktualizované ale z nejakého technického dôvodu prestane mechanizmus aktualizácií fungovať. Je preto potrebné myslieť na to, aby v prípade ak sú údaje aktualizované automaticky, boli aj manuálne kontrolované. Automatická aktualizácia otvorených dát z interných databáz šetrí pracovný čas zamestnancov, ako aj eliminuje prípadné chyby, ktoré by mohli vzniknúť. Je to preto najvhodnejší spôsob, akým si zjednodušiť prácu.

Ďalším problémom je, že údaje sú síce aktualizované ale nie je jasne určené, ako často. To je taktiež problematické pre používateľa údajov, lebo sa nemôže spoľahnúť na ich aktualizáciu a nevie teda či môže údaje použiť alebo si bude musieť údaje zohnať z iného zdroja.  Z tohto pohľadu je teda najlepšie zverejňovať ku každému datasetu dátum poslednej aktualizácie a aj periodicitu aktualizácie (napr. denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, nepravidelne, atď.)

Žiadne údaje nie sú platné stále a teda každý dataset je nutné aktualizovať. Otázka frekvencie aktualizácie je daná technickými, finančnými prípadne ľudskými možnosťami samosprávy. Závisí tiež od charakteru údajov. Obvykle čím častejšie sú údaje aktualizované, tým lepšie. Ak teda samospráva má údaj k dispozícii aktualizovaný každý deň, najlepšie urobí ak rovnaký interval zvolí aj pre aktualizáciu otvorených dát. Ak samospráva raz zverejní údaje ako otvorené dáta, nikdy nemôže vedieť na čo budú údaje využité a nemôže ani predpokladať, že niektoré využitie údajov nebude vyžadovaná aktualizácia každý deň napriek tomu, že pre drvivú väčšinu ostatných využití to postačuje napríklad raz za týždeň. 

Prešov uvádza pri každom datasete priestorových dát dátum poslednej aktualizácie alebo interval aktualizácie (zdroj: egov.presov.sk)
Detailnosť 

Najväčší úžitok pri znovupoužití údajov je možné dosiahnuť, pokiaľ sú zverejnené tzv. zdrojové údaje. Zdrojové údaje obsahujú všetky dostupné údaje a nie sú nijakým spôsobom zredukované. Protikladom sú prehľady, respektíve štatistické údaje, ktoré najčastejšie vznikajú sumarizáciou zdrojových údajov.  Preto odporúčame zverejniť čo najdetailnejšie údaje, ktoré má samospráva k dispozícii. Navyše v prípade ak zverejní samospráva detailné údaje, sumárne údaje sa dajú z tejto informácie spravidla zistiť spočítaním, čo opačne nie je možné. 

Príklady: 

Zredukované údaje Zdrojové údaje
Počet škôl v meste podľa rokov Zoznam škôl v meste podľa rokov
Počet autobusov v MHD podľa rokov Počet autobusov v MHD podľa rokov a podľa typu
Počet obyvateľov podľa rokov Počet obyvateľov podľa rokov a ulíc
Mesto Prešov zverejňuje priestorové údaje o parkoviskách a spevnené plochy. Bohužiaľ však nezverejňuje pomerne dôležitý údaj a to je počet parkovacích miest na parkovisku/spevnenej ploche (zdroj:webgis.presov.sk)

V niektorých prípadoch legislatíva neumožňuje zverejniť úplne detailné údaje, pretože ide o osobné údaje alebo o obchodné tajomstvo. V tomto prípade je však možné údaje anonymizovať tak, aby ich bolo možné naďalej použiť a zároveň aby boli rešpektované všetky pravidlá. Príkladom je sčítanie dopravy, kde nie je možné zverejniť ŠPZ vozidiel, ktoré prešli sčítacím miestom, je ich však možné nahradiť anonymizovaným kódom, ktorý zachová informácie o prejazdoch bez toho aby boli vyzradené osobné údaje.