Kontakt

info@alvaria.sk

Manažérske zhrnutie

Chceli by ste pohnúť s otvorenými dátami vo Vašej organizácii ale chýba Vám podpora vedenia? Prepošlite toto zhrnutie svojim nadriadeným, aby zistili v čom tkvie podstata a prínos otvorených dát.

Informácie a dáta, ktoré potrebuje samospráva a občania na riešenie životných situácií (napr. kde umiestniť aké obecné služby, aká je kvalita dopravy, kam smerujú podielové dane, aká je kvalita obecných služieb, atď.) zhromažďujú aj mestá a obce. Častokrát sú dostupné vo forme, ktorá neumožňuje pracovať s dátami efektívne. Dáta ležia  v scanoch, pdf, textových dokumentoch, zošitoch, archívoch a ďalších strojovo nespracovateľných formátoch, čo znemožňuje ich ďalšie spracovávanie (analyzovanie, vizualizovanie, použitie).

Pokiaľ chceme čo najlepšie využívať tieto dáta, je potrebné ich “otvoriť”.  Zverejnenie dát vo forme otvorených dát – v strojovo spracovateľných formátoch (csv, xml, json, geojson a i. ) a pod otvorenými licenciami (Creative Commons CC0, BY a i.) umožňuje analytikom, programátorom, výskumníkom, študentom, nadšencom, firmám vyťažiť z dát maximum. Tieto entity môžu dáta miest ďalej spracovávať a budovať nad nimi komerčné, či verejnoprospešné služby z ktorých majú benefity hlavne obyvatelia mesta ako používatelia mobilných, webových aplikácií, vizualizácií, sofvérových riešení, analýz a pod.

Príkladom využitia otvorených dát je napríklad projekt FinStat, Otvorené súdy, Kam idú eurofondy, ekosystém Slovensko.Digital, Uvostat, MHDPO, Oznamy Prešov a ďalšie. Tieto projekty spracovávajú dáta zo štátnych a mestských registrov, prispievajú k vyššej transparentnosti a generujú ekonomické benefity. Podobné projekty môžu vzniknúť aj nad dátami miest, obcí a VÚC, pokiaľ tieto subjekty sprístupnia dáta vo formáte otvorených dát.

Spoločenské a ekonomické prínosy otvorených dát pre verejnosť a verejný sektor:

 • Lepšie politiky a služby na základe dát– Na ministerstvách vznikajú analytické jednotky, ktoré sa podieľajú na tvorbe politík a optimalizácie služieb na základe dát. Rovnaká prax by mala byť prítomná aj na lokálnej a regionálnej úrovniInšpiráciou pre mestá, VÚC by mohla byť činnosť Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na základe zberu dát v teréne optimalizuje dopravnú obslužnosť, či v minulosti odhadol výpadok príjmov obcí v regióne kvôli pandémii koronavírusu 
 • Podpora vzniku nových business príležitostí a nekomerčných riešenínapr. dopravné dáta (aktuálna poloha MHD vozidiel, poloha zastávok), ktorými disponujú mestské dopravné podniky, sú veľmi zaujímavé pre ďalšie použitie. Ak sú zverejňované ako otvorené dáta a pod otvorenými licenciami, dáta môžu byť integrované do existujúcich služieb, čím sa môže zvýšiť ich kvalita a presnosť.  
 • Optimalizácia a digitalizácia  – Jedným z predpokladom zverejňovania otvorených dát je vykonanie dátového auditu, nastavenia celkového managementu dát a procesov v úrade,  skvalitnenia (vyčistenia) databáz. Tieto činnosti majú pozitívny vplyv na celkový chod organizácie.  
 • Efektívne plnenie legislatívy – Desiatky až stovky právnych noriem ukladajú mestám a VÚC zverejňovať informácie vo forme čitateľnej pre človeka. Ak sa informácie zverejnia aj vo formáte na strojové spracovanie, s dátami je možné efektívnejšie pracovať a premeniť ich do zrozumiteľnejšej podoby (grafy, vizualizácie, aplikácie, infografiky), čo pomáha mestám odkomunikovať správu s väčším dosahom.  
 • Budovanie transparentnosti a otvorenosti
 • Benefity pre občanov, ktorí môžu využívať aplikácie postavené nad otvorenými dátami (napr. MHD Prešov, Oznamypresov.sk, Můžu dýchat)

Základné témy, na ktoré je potrebné myslieť, keď už sme rozhodnutí otvoriť dáta a začať zverejňovať otvorené dáta sú:

Aké dáta zverejniť?
Ako zverejniť dáta technicky

Dáta je možné zverejniť na webovej stránke mesta, špecializovanom portáli vytvorenom mestom alebo na portáli otvorených dát data.gov.sk.

Kto zverejňuje otvorené dáta

Slovenské samosprávy zverejňujú k začiatku decembra 2020 spolu už takmer 1000 datasetov. Z tohto počtu však tvoria datasety hlavného mesta Bratislava až takmer 700 datasetov, druhý Prešovský samosprávny kraj zverejňuje približne 183 datasetov a tretí Prešov približne 64. Samosprávy zverejňujú aj geo datasety (datasety obsahujúce geografické informácie) a tiež API prístupy. Ďalšie samosprávy ktoré zverejňujú dáta sú: Žilina, Hlohovec, Trnava, Banská Bystrica, Trenčín, Levice, Modra, Pezinok, Kežmarok, Jaslovské Bohunice, Malacky, Nitriansky samosprávny kraj, Poprad a Nitra.

GDPR

Slovo “GDPR” sa stalo strašiakom pre mnohé subjekty verejného, štátneho ale aj súkromného sektora kvôli vysokým sankciám za nezákonné spracovanie osobných údajov. Cieľom Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)  však nie je ukončenie spracovávania osobných údajov, ani stopnúť vývoj inovácií.  Cieľom GDPR je podporovať voj inovácií prostredníctvom garantovania hraníc a limitov, ktoré je pri tomto vývoji potrebné zachovávať –  tak aby neboli dotknuté práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov. Z pohľadu miest, obcí a VÚC je kľúčové identifikovať právny základ v existujúcej legislatíve, ktorá im umožňuje spracovávať osobné údaje. 

Vizualizácia otvorených dát

Pracovať s dátami v súčasnosti nie je zložité ani drahé. Netreba na to drahé počítače či zariadenia, programy sú k dispozícii aj zadarmo a aj v slovenčine či češtine, nevyhnutná nie je ani znalosť programovania.  Interaktívne vizualizácie mestských či obecných dát sa dajú vytvárať v priebehu niekoľkých desiatok minút, ich efektivita však záleží od kvality dát na ktorej je nutné neustále pracovať.

Nástroje, ktoré sú zadarmo:

 • Microsoft Power BI,
 • Tableau Public,
 • Google Data Studio,
 • Datawrapper,
 • Fluorish,
 • QGIS.

Vizualizácia a analýza dát pomáha samosprávam robiť lepšie rozhodnutia. Vizualizované dáta sú ľahšie pochopiteľné aj pre občanov/obyvateľov. 

Ako budovať komunitu

Otvorené dáta nie sú len o neutrálnej technológií, ktorá búra bariéry pri spracovávaní dát. Komunita – vývojári, dátoví analytici, aktivisti, angažovaní občania, firmy, výskumníci, je kľúčová pre vývoj rôznych aplikácií a inovácií založených na dátach.

Úlohou mesta, obce, VÚC nie je len otvorené dáta sprístupniť, ale aj pracovať s komunitou. Ak sú komunitné aktivity zanedbávané, dáta sa nevyužívajú a alokované zdroje vyjdú na vnivoč, v regióne nevznikajú aplikácie a inovácie z ktorých môžu benefitovať práve občania.

Subjekty by sa mali zamerať aj na nasledujúce aktivity:

 • Krátkodobé: hackathony, brigády
 • Dlhodobé: technologické inkubátor, spolupráca s univerzitami – záverečné práce, praktická časť predmetov  
Záver

Zverejňovanie údajov si vyžaduje venovať istý čas a kapacity auditu údajov zhromažďovaných v samospráve, nastaveniu interných procesov, vybudovaniu portálu na zverejňovania a takisto aj spolupráci s komunitou. Úvodná investícia zdrojov – čas, financie, ľudia, sa veľmi rýchlo vráti v podobe kvalitných údajov mesta, zlepšenia interných procesov a zvýšenej transparentnosti v očiach obyvateľov.