Kontakt

info@alvaria.sk

Zverejňované datasety v SR a ČR

Ako inšpirácia môžu samospráve slúžiť datasety, ktoré už sú zverejňované inými porovnateľnými samosprávami.  Nižšie nájdete najčastejšie zverejňované datasety podľa tém slovenských a českých samospráv.

Slovensko

Z celkového počtu 140 miest zverejňuje v súčasnosti otvorené dáta len 14 miest, čo je len desatina. V tomto čísle je zahrnuté aj hlavné mesto Bratislava, ktoré sa pridalo medzi publikujúce samosprávy v septembri 2019, pričom za svoje aktivity v oblasti zverejňovania otvorených dát získalo aj cenu ITAPA. Spomedzi 8 samosprávnych krajov zverejňujú otvorené dáta len  2 kraje – Prešovský kraj a Nitriansky kraj, čo je približne jedna štvrtina. Jedinou obcou zverejňujúcou otvorené dáta sú Jaslovské Bohunice.

Open data portál mesta Prešov (zdroj: egov.presov.sk)
Zverejňované datasety

S cieľom zistiť najčastejšie zverejňované datasety samospráv sme sa detailnejšie pozreli na ich open data portály.

Oblasť Témy
Bezpečnosť monitorovacie zariadenia, mestská polícia, priestupky
Bývanie počet dokončených bytov, reklamné zariadenia, stavebný úrad
Doprava časová dostupnosť, dĺžka a hustota cestnej siete, kvalita cestnej siete, parkoviská, poloha vozidiel MHD, merače rýchlosti, cestovné poriadky, železnice, letiská, cyklotras
Dotácie a eurofondy zoznam dotácií
Podnikanie počet podnikateľských osôb, živnostníkov, zoznam podnikateľských subjektov
Evidencie evidencia psov, hrobové miesta
Hospodárenie zmluvy, objednávky, faktúry, verejné obstarávanie, investície
Kultúra sakrálne objekty, múzeá, divadlá
Občianska participácia podnety a požiadavky občanov, petície
Obyvateľstvo počty občanov podľa parametrov, demografické štatistiky, ulice, adresy, prírastky a úbytky obyvateľov
Odpad kontajnery
Podujatia zoznam podujatí
Priestorové a mapové údaje hranice mesta/obce, adresy, významné objekty
Rôzne COVID-19
Rozpočet, dane a poplatky zoznam daňových dlžníkov, programový rozpočet, príjmy a výdavky rozpočtu, odhad výnosu daní
Služby WIFI, zoznam prevádzok, zoznam prevádzok s ukončenou činnosťou, prevádzky s výhernými prístrojmi, videohrami a ruletami, verejné wc, fontány a pramene, bezbariérovosť prevádzok
Sociálne záležitosti a inklúzia sociálne služby
Šport ihriská a športoviská
Turizmus turisticky zaujímavé body, ubytovacie zariadenia
Voľby volebné okrsky a volebné miestnosti, oznámenie o čase a mieste konania volie
Vzdelávanie školy a školské zariadenia
Zamestnanosť štatistiky trhu práce
Zastupiteľstvo zasadnutia orgánov samosprávy, úradná tabuľa, zoznam mestských/obecných organizácií, členovia orgánov samosprávy, VZN a iné dokumenty, uznesenia
Zdravotníctvo zdravotnícke zariadenia, lekárne, lekárska pohotovosť, pohotovostná služba
Životné prostredie územia ohrozené povodňami, zosuvné územia, plochy zelen, teplotné senzory, stromy

Najviac datasetov je samosprávami zverejňovaných v témach doprava, služby a zastupiteľstvo.
Tento zoznam poskytuje naozaj množstvo príkladov z ktorých sa možno inšpirovať pri hľadaní vhodných datasetov na zverejnenie. Každá téma pritom môže znamenať zverejnenie aj viacerých datasetov, v závislosti od dostupných dát.

Česká republika

V tabuľke nižšie uvádzame príklady zverejňovaných datasetov v jednotlivých samosprávach a témach.

Téma Mesto Datasety
Doprava Praha zóny plateného státia, plánované výluky, polohy vozidiel verejnej dopravy, parkovanie P + R, cyklistická doprava, zastávky verejnej dopravy
Brno intenzita dopravy, pohyby lietadiel, počet odbavených cestujúcich na letisku, cyklotrasy, počet cestujúcich verejnou dopravou
Plzeň dopravné detektory, parkovacie automaty, parkovacie zóny, cyklostojany, zastávky verejnej dopravy
Ostrava počty dopravných priestupkov, prejazdy vozidiel,
Královohradecký kraj zastávky verejnej dopravy, autobusové linky
Přerov cyklocesty, parkovacie automaty, parkoviská
Děčín verejné komunikácie, zastávky, dopravné značky
Hradec Králové verejné komunikácie, parkoviská, chodníky
Kraj Vysočina zastávky verejnej dopravy
Životné prostredie Praha zelené strechy, príroda v meste, meteostanice, udržateľná energetika, záplavové územia
Brno vysádzané a asanované stromy, imisná záťaž, výdaje na ochranu živ. prostredia
Plzeň chránené územia, lúky, lesy, parky, pamätné stromy, záplavové územia
Královohradecký kraj pamätné stromy
Děčín lesy, zeleň, protipovodňové opatrenia, záplavové územia, pamätné stromy
Kraj Vysočina životné prostredie
Odpad Praha odpadové hospodárstvo, koše na triedený odpad, zvoz odpadu
Brno údaje o množstve odpadu, koše na triedený odpad
Plzeň triedený odpad
Přerov triedený odpad, stojiská kontajnerov, zberné dvory
Děčín smetné koše, zberné dvory,
Hradec Králové triedený odpad,
Služby Praha chytré lavičky, verejné toalety, údržba ciest
Plzeň úrady, wifi zóny
Přerov ihriská, banky, cykloservisy, čerpacie stanice, nákupné strediská, pizzérie, poisťovne, pošty, požičovne bicyklov, reštaurácie, zmenárne, verejné toalety, bankomaty, fitness, ubytovanie, autopožičovne, internet pre verejnosť
Děčín čistenie a zimná údržba ciest, ihriská, lavičky, osvetlenie, ubytovanie
Hradec Králové kanalizácia, technické služby, osvetlenie, káblovka
Rozpočet, dane a poplatky Praha zmluvy, faktúry
Brno rozpočet; výdaje na kultúru, pamiatky a cirkvi
Ostrava rozpočet
Děčín rozpočet
Hospodárenie Praha platy a odmeny
Děčín verejné zákazky, príspevkové organizácie
Hradec Králové záštity
Kraj Vysočina verejné zákazky, príspevkové organizácie, účtovné výkazy
Bezpečnosť Praha okrsky mestskej polície
Brno dopravné nehody, počet priestupkov v evidencii MsP, trestné činy
Královohradecký kraj stanice Polície ČR, hasičské zbrojnice
Turizmus Praha vyhliadkové body
Plzeň náučné chodníky
Královohradecký kraj infocentrá, náučné chodníky, vyhliadky, turistické trasy, lanovky
Přerov náučné chodníky
Děčín body záujmu
Zdravotníctvo Brno počet lôžok v nemocniciach, počet lekárov, výjazdy záchrannej služby
Královohradecký kraj pohotovosti, základne záchrannej služby
Přerov lekárne
Energie Brno spotreba vody, stoková sieť, kanalizačná sieť, vodovodná sieť
Hradec Králové elektrické rozvody, vodovody
Kultúra Plzeň knižnice, umenie, pamiatky
Královohradecký kraj kultúrne akcie, pamiatky, divadlá, kiná, múzeá, galérie, knižnice, zábavné centrá
Přerov sochy
Hradec Králové pamiatky
Kraj Vysočina pamiatky
Voľby Plzeň volebné okrsky
Přerov volebné okrsky a miestnosti
Děčín volebné okrsky
Hradec Králové volebné okrsky
Priestorové a mapové údaje Ostrava pocitová mapa
Děčín výšková mapa, mestské časti
Hradec Králové výšková mapa, mestské časti, polohopis, 3D budovy
Kraj Vysočina zoznam obcí, správne hranice
Zastupiteľstvo a úrad Ostrava úrady a organizácie, žiadosti o vydanie dokladov
Královohradecký kraj úradná tabuľa, príspevkové organizácie, telefónny zoznam
Přerov miestne časti, úradovne, obvody, katastrálne územie
Děčín hlasovanie poslancov, úradná tabuľa,
Hradec Králové členovia Rady mesta a zastupiteľstva, hlasovanie poslancov
Kraj Vysočina telefónny zoznam, úradná tabuľa
Vzdelávanie Královohradecký kraj zoznam škôl, počty žiakov
Děčín školské obvody
Hradec Králové školské obvody, školy
Šport Královohradecký kraj športové akcie
Obyvateľstvo Děčín demografický vývoj, sobáše, rozvody, potraty
Evidencie Plzeň ulice, adresy
Občianska participácia Ostrava sťažnosti a podnety, kontroly stavebného úradu,
Zamestnanosť Ostrava voľné pracovné miesta na meste
Sociálne záležitosti a inklúzia Ostrava sociálne služby
Královohradecký kraj sociálne služby

Všetky mestá a kraje zverejňujú datasety v téme doprava – napr. plánované výluky, zastávky verejnej dopravy, cyklocesty, dopravné značky, a i.. Väčšina samospráv  zverejňuje datasety v téme životné prostredie  – napr. emisné záťaže, záplavové územia, zoznam meteostaníc, výdavky na ochranu životného prostredia.

V téme odpady 7/10 samospráv zverejňujú napr. zoznam košov na triedený odpad, údaje o množstve odpadu, zoznam zberných dvorov, a pod.  Spomedzi 10 samospráv 6 zverejňuje datasety týkajúce sa zastupiteľstva a úradu – napr. hlasovanie poslancov, úradná tabuľa, telefónny zoznam a pod. Najmenej zastúpenou témou medzi českými samosprávami je téma obyvateľstvo, v ktorej zverejnilo datasety len mesto Děčín. Zaujímavosťou je, že medzi zverejnenými datasetmi sú aj údaje o potratoch.

Viaceré české väčšie mestá majú zverejnené stovky datasetov a sú v téme otvorených dát niekoľko rokov pred slovenskými mestami porovnateľnej veľkosti, príkladom je Brno, ale aj Ostrava, Plzeň.

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie alebo pokračujte kliknutím na ďalšiu lekciu.

7. Kde nájsť datasety (open data portály)