Kontakt

info@alvaria.sk

Kto je kto

(zdroj: fauxels z Pexels)

Na Slovensku ešte nie je komunita ľudí a organizácií okolo otvorených dát natoľko etablovaná a aktívna ako v iných krajinách, ktoré sa ich advokácii venujú dlhšie. Napriek tomu ale existujú jednotlivci aj organizácie, ktoré sa téme venujú dlhodobo. Sú medzi nimi najmä organizácie štátnej správy, neziskové organizácie a tiež jednotlivci. 

V tejto lekcii Vás prevedieme tým, ako efektívne budovať komunitu vo vašom regióne ale aj ako a s kým spolupracovať pri využívaní benefitov otvorených dát. V prípade ak sa vo Vašom regióne zatiaľ nie je nikto kto by sa otvoreným dátam venoval, bude pre Vás ešte oveľa podstatnejšie osloviť jednotlivcov a organizácie a nastaviť si s nimi vzájomne výhodné formy spolupráce. 

Ak sa chcete zorientovať v tom, aké organizácie na Slovensku sa venujú otvoreným dátam, pozrite si zoznam nižšie: 

Štátna správa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR (MIRRI SR)– vzniklo transformáciou bývalého Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ministerstvo má vo svojej agende informatizáciu spolu s ovorenými dátami, nositeľom agendy je Dátová kancelária. Dátová kanceláriu určuje štátnu politiku v oblasti otvorených údajov – vypracováva zákony, vyhlášky a strategické dokumenty.

Web: www.mirri.gov.sk/
Kontakt:  Milan Andrejkovič, milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk, vedúci Dátovej kancelárie MIRRI
M
iroslav Líška, miroslav.liska@vicepremier.gov.sk, otvorené údaje a interoperabilita, Dátová kancelária MIRRI 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti – splnomocnenec respektíve jeho úrad vecne spadá pod Ministerstvo vnútra SR. Zastrešuje agendu otvoreného vládnutia – pod jeho gesciou vznikajú Akčné plány, ktorých súčasťou sú aj úlohy v oblasti otvorených dát. Od roku 2019 sa téme otvorených dát venuje úrad už len okrajovo, gro agendy prešlo  pod bývalý Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Web: www.minv.sk/?ros
Kontakt: Lucia Lacika, lucia.lacika@minv.sk 

Verejná správa

Únia Miest Slovenska (ÚMS) je dobrovoľné záujmové združenie miest, kto zoskupuje veľké a stredne veľké mestá na Slovensku. Hlavné ciele Únie miest Slovenska sú: 

  • obhajoba práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci 
  •  prezentovanie významu miest ako centier regiónov 
  •  presadzovanie finančnej, inštitucionálnej, daňovej suverenity miest 

V priestore Únii miest Slovenska existuje aj pracovná skupiny, ktorá sa venuje problematike IT vo verejnej správe. Keďže ÚMS zastrešuje desiatky miest na Slovensku, je jedným z kľúčových partnerom v dialógu o potrebe zverejňovania otvorených dát na lokálnej úrovni.  

Web: www.uniamiest.sk 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) – je združenie, ktoré “bolo založené na obhajobu spoločných oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb svojich členov, teda miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc”. Má širokú členskú základňu, no na rozdiel od ÚMS združuje aj malé obce na Slovensku. ZMOS je spoluzakladateľom združenia DEUS, ktoré implementovalo projekt DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Cieľom projektu bolo sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. 

Web: www.zmos.sk/  

DEUS je združenie, celým názvom DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, založilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Hlavnou misiou združenia je podporiť a propagovať elektronickú komunikáciu medzi občanmi a štátom prostredníctvom internetu a tým znížiť “papierovanie” s úradmi.Je jedným z kľúčových partnerom v dialógu o potrebe zverejňovania otvorených dát na lokálnej úrovni, nakoľko vie najlepšie v akom stave sa nachádza digitalizácia zapojených miest a obcí v projekte DCOM.  

Web: www.zdruzeniedeus.sk

Neziskové organizácie

OZ Alvaria – združuje tím analytikov, programátorov, junior výskumníkov a expertov, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti vo viacerých smeroch – od spracovávania a vizualizácie dát zo štátnych registrov, produktového vývoja a managementu, cez zapájanie komunity a dobrovoľníkov do vývoja IT riešení, až po tvorbu verejných politík v oblasti otvorených dát na národnej a samosprávnej úrovni.  

Web: www.alvaria.sk
Kontakt: Barbora Zaťková, riaditeľka, info@alvaria.sk 

Open Data Sieť neformálna platforma, ktorá zoskupuje organizácie verejného, súkromného, akademického a mimovládneho sektora so záujmom  o tému otvorených. Cieľom je podporiť rozvoj témy zverejňovania otvorených dát na lokálnej úrovni, a to aj prostredníctvom prepojenia producentov dát – organizácií verejného sektora, a konzumentov dát – organizácie súkromného, mimovládneho a akademického sektora. Iniciatívu zastrešuje občianske združenie Alvaria a profily jednotlivých zapojených organizácii si viete pozrieť na tomto mieste.  

OpenData (občianske združenie) – charakterizuje sa ako skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu. Voľný občianska iniciatíva, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy.

Web: www.opendata.sk
Kontakt: Peter Hanečák, hanecak@opendata.sk 

Slovensko.Digitalobčianske združenie, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu elektronických služieb štátu a zvýšiť transparentnosť štátneho IT. Experti Slovensko.Digital pôsobia v mnohých pracovných skupinách pri MIRRI, pripomienkujú výstupy pracovných skupín a prostredníctvom platformy zhromažďujú podnety zo strany odbornej verejnosti. Venuje sa aj téme otvorených dát a v rámci Ekosystému Slovensko.Digital sprístupnilo viacero štátnych registrov ako open data 

Web: www.slovensko.digital
Kontakt: Ľubor Illek, expert, lubor.illek@slovensko.digital  

Nadácia zastavme korupciu sa venuje rôznym aktivitám, ktorých cieľom je eliminovanie korupcie a korupčného správania, čo zahŕňa investigatívu, osvetu, vzdelávanie a prácu s komunitou. Prevádzkuje portál Kamidueurofondy.sk, ktorý vizualizuje čerpanie eurofondov na Slovensku. Zdrojom údajov je informačný systém ITMS2014+, o ktorom nájdete informácie aj v lekcii Kde nájsť datasety.

Web: www.zastavmekorupciu.sk
Kontakt: Zuzana Petková, riaditeľka, petkova@zastavmekorupciu.sk

Aliancia Fair-Playwatchdogová organizácia, ktorá má bohaté skúsenosti s vývojom verejnoprospešných dátových portálov. AFP stojí za projektmi ako Datanest, Otvorené zmluvy, Z našich daní. Tieto projekty analyzovali verejne dostupné údaje s cieľom zvýšiť transparentnosť nakladania s verejnými zdrojmi. Ľudia z AFP sa v minulosti pričinili o odštartovali témy otvorených dát na Slovensko. Nanešťastie, ich dátové projekty dnes už nie sú dostupné. Napriek tomu ich uvádzame v tomto prehľade, ak by ste chceli kontaktovať ľudí z AFP pre viac informácií.  

Web: www.fair-play.sk
Kontakt: Peter Kunder, riaditeľ, kunder@fair-play.sk  

Transparency International Slovensko  watchdogová organizácia, ktorá stojí za verejnoprospešným dátovým portálom Otvorené súdy. Projekt otvorené súdy analyzuje, spracováva a sprístupňuje súdne rozhodnutia pre širokú verejnosť. TIS má skúsenosti s analyzovaním dát, ktoré často využíva aj pri svojej watchdogovej činnosti.  

Web: www.transparency.sk
Kontakt: Michal Piško, riaditeľ, pisko@transparency.sk