Kontakt

info@alvaria.sk

Bariéry a ich riešenie

Bariéry pri práci s otvorenými dátami: politické, organizačné, právne, technické, finančné a nedostatok povedomia (zdroj: EU Data portal)

Európsky dátový portál vypracoval v roku 2020 štúdiu, ktorú venoval bariéram pri používaní otvorených dát.  Štúdia je založená na dostupnej literatúre, ale aj na rozhovoroch s používateľmi a poskytovateľmi dát. Bariéry sa vyskytujú na strane používateľov ako aj poskytovateľov a sú obyčajne prepojené. Napríklad používatelia indikujú, že majú často problém nájsť dáta, ktoré potrebujú. To môže byť spôsobené zlým popisom údajov alebo chýbajúcimi metadátami. Štúdia identifikuje 6 druhov bariér – politické, organizačné, právne, technické, finančné a nedostatok povedomia. Všetky tieto bariéry sa vyskytujú aj na Slovensku, identifikovali sme však 3 konkrétne bariéry ktoré sa vyskytujú najčastejšie, ku ktorým ponúkame aj možné spôsoby riešenia.

V podmienkach slovenských samospráv sa najčastejšie stretávame s nasledovnými bariérami: