Kontakt

info@alvaria.sk

Všetko na skok

Viete koľko potravín, reštaurácií, herní, lekárni a barov máte vo Vašom meste? Koľko takýchto prevádzok je vo Vašom bezprostrednom okolí a v akých vzdialenostiach? Viete aká je “najlepšia adresa” vo Vašom meste vzhľadom na počet prevádzok? A aká je najhoršia? Na koľko metrov by ste chceli mať potraviny, drogériu, reštauráciu aby ste našli Vašu vlastnú “najlepšiu adresu”?

Dáta o prevádzkach a adresách zhromažďujú a spravujú naše mestá a obce. Ak však takéto údaje zostávajú len na papieri alebo v uzamknutých informačných systémoch, zostávajú nevyužité. Naopak, ak mestá a obce zverejňujú tieto dáta ako otvorené dáta – zdarma, strojovo spracovateľné a pod otvorenými licenciami, vďaka technológiám a dátovej analýze vieme veľmi rýchlo, presne a komplexne zodpovedať hore uvedené otázky.

Momentálne zverejňujú tieto údaje ako otvorené dáta  len 5 z celkového počtu 141 miest na Slovensku. Nad dátami týchto 5 miest sme vytvorili jednoduchú aplikáciu, ktorá Vám umožní na pár klikov spoznať časti miest detailnejšie vzhľadom na ich vybavenosť jednotlivými prevádzkami.

Ako aplikácia funguje 

Aplikácia ponúka používateľom 3 pohľady:

 • Vyhľadávanie a filtrovanie adries na základe kritérií vzdialenosti rôznych typov prevádzok (potraviny, bar, lekáreň, fitness a i.) ,
 • Porovnanie 2 a viac adries a ich vzdialeností od rôznych typov  prevádzok,
 • Rebríček a mapa adries mesta podľa ich mediánových vzdialeností k prevádzkam.

Aplikáciu nájdete na tejto adrese:

Všetko na skok 

Do aplikácie sme zaradili 5 slovenských miest, ktoré poskytujú otvorené dáta o adresách a prevádzkach. Sú to Kežmarok, Žilina, Levice, Modra a Prešov.

Nižšie uvádzame popis základných funkcií aplikácie.

Vyhľadanie adresy

Prvá možnosť je vyhľadať adresy podľa vlastného nastavenia tak, aby mal používateľ všetky potrebné prevádzky vo vzdialenosti, aká mu vyhovuje. Údaje sú v metroch vzdušnou čiarou. Reálne údaje o vzdialenosti sú preto o čosi dlhšie. Odporúčame počítať s tým, že každých 300 metrov znamená približne vzdialenosť, ktorú pešo prejdete za 5 minút. Voliteľnou funkciou je zobrazenie rôznych druhov prevádzok na mape, čo je možné pomocou filtra. Výsledkom navolených parametrov je potom počet adries, ktoré sa zobrazia na mape.

Porovnanie adries

V niektorých prípadoch si potrebuje používateľ porovnať viacero adries alebo si vybrať, ktorá z adries by mu najviac vyhovovala. Pomocou tejto možnosti si používateľ môže vybrať viacero adries, ktoré sa mu zároveň zobrazia na mape. V grafe vľavo dole sa zobrazí vzdialenosť každej adresy k najbližšej prevádzke podľa typu (napr. potraviny, lekáreň, atď.) Zároveň sa vpravo dole zobrazí vzdialenosť, ktorá je mediánom hodnôt pre každú kategóriu prevádzky, ktoré sú zobrazené v grafe. Adresy sú podľa nej zoradené od najlepšej adresy po najhoršiu.

Štatistika adries

Poslednou kartou sú štatistiky mesta, kde je zobrazený počet prevádzok podľa typov, vzdialenosť rôznych typov prevádzok k adresám v meste a napokon počty adries podľa toho aká je ich mediánová vzdialenosť od prevádzok. Tieto informácie tvoria prehľad a občianskej vybavenosti v meste.

Čo sme sa dozvedeli o mestách z aplikácie

Z 5 miest, ktoré sme spracovali do aplikácie má najlepšiu dostupnosť služieb Kežmarok, nasleduje Žilina, Prešov, Levice a na poslednom mieste skončila Modra.

Vypočítaná vzdialenosť odzrkadľuje aj to, ako presné a aktuálne sú údaje mesta o prevádzkach na svojom území.

Dostupnosť sme vypočítali na základe mediánu vzdialeností k najbližšej prevádzke daného typu (potraviny, kaviareň, atď.) a to pre každú jednu adresu v meste.

72% adries v Žiline má mediánovú vzdialenosť najbližšej prevádzky pre 14 kategórií prevádzok do vzdialenosti 600 metrov, čo je približne 10 minút pešo. V Modre je to však len 42%, v Leviciach 48% a v Prešove 46%. Nepotvrdilo sa teda, že veľkosť mesta alebo počet obyvateľov mesta má vplyv na kvalitu služieb. Záleží to skôr na počte a rozmiestnení služieb.

Z otvorených dát miest sa nám žiaľ nepodarilo zistiť, kde sú v meste umiestnené pošty. Vytiahli sme si ich preto z webovej stránky Slovenskej pošty keďže ide o jednu z často využívaných služieb, kde je často potrebné prísť osobne prevziať balík alebo list.

Najlepšiu dostupnosť pošty zo sledovaných samospráv malo mesto Kežmarok, mediánovo 559 metrov. Minimálna vzdialenosť v tomto meste je takmer 7 metrov, maximálna až 3,81 km. Nasledovala Modra, Prešov, Žilina a Levice.

Zaujímavé je pozrieť sa na to, ktoré mestá majú najlepšie optimalizovanú sieť pôšt – teda čo najväčší počet adries na 1 poštu a dobrú dostupnosť. Tu neexistujú jasní víťazi, keďže  Prešov aj Levice majú vysoký počet adries na 1 poštu a aj relatívne zlú dostupnosť. Naopak mestá Modra a Kežmarok majú nižší počet adries na 1 poštu a lepšiu dostupnosť. Paradoxne vyznieva mesto Žilina, ktoré má relatívne zlú dostupnosť pošty a naopak nízky počet obyvateľov na 1 poštu (teda veľa pôšt). Ak by sme mali teda dať samosprávam odporúčanie, to by smerovalo Žiline, ktorá by mala preveriť či je rozmiestnenie pôšt v meste optimálne. Obdobné analýzy by sa dali urobiť pre každý typ prevádzky a služby, ale aj pre školy, zdravotnícke zariadenia, MHD a mnoho ďalších.

Viac zaujímavostí z jednotlivých miest nájdete v našej aplikácii.

Spracovanie dát do aplikácie 

Aby sme mohli aplikáciu vytvoriť, potrebovali sme mestami poskytnuté dáta spracovať. Na spracovanie údajov sme použili tabuľkový procesor a aplikáciu Microsoft Power BI, ktorá je použiteľná na tento účel aj bez znalosti programovania. Existujú však aj bezplatné alternatívy, ktoré ponúkajú podobné možnosti, napríklad Tableau, ktoré sme použili v našej minulej analýze o vplyve koronakrízy na výdavky samospráv.

Pri spracovaní dát bolo nutné ich prevedenie na GPS súradnice. Je škoda, že samosprávy neposkytujú zároveň okrem adresy aj jej GPS súradnice, hoci by ich mali tiež mať k dispozícii. Nie všetky adresy bolo možné previesť na GPS súradnice, ako sa ukázalo ani samosprávy v niektorých prípadoch nevedia, kde sa adresa nachádza.

Kategórie prevádzok sme určili na základe kategorizácie miest, prípadne na základe kľúčových slov v názve prevádzky. Pri niektorých kategóriách je pomerne ťažké nájsť jasnú deliacu líniu, ide napríklad o bary, reštaurácie, kaviarne, apod. Limitom aplikácie je pritom kvalita týchto údajov, ktoré by mali byť pravidelne a často aktualizované, aby bola aplikácia použiteľná.

Záver

Naša aplikácia je využiteľná rôznymi skupinami používateľov.

Občania:

 • Pomáha nájsť vhodnú adresu na kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti podľa preferencií používateľa,
 • Porovnáva 2 a viac adries, podľa toho ako zodpovedajú preferenciám používateľa.

Samospráva:

 • Umožňuje určiť, ktoré kategórie prevádzok sú v meste dobre dostupné a ktoré horšie,
 • Umožňuje určiť, ktoré adresy majú lepšiu a ktoré horšiu dostupnosť služieb,
 • Umožňuje analyzovať adresy v meste a určiť pre ne vzdialenosť k prevádzkam v metroch, ktorá sa dá využiť napríklad pre analýzu potenciálu rôznych dopravných módov (pešia, cyklistická doprava, MHD, atď.),
 • Umožňuje porovnať dostupnosť prevádzok medzi mestami s podobným charakterom výstavby.

Podnikatelia:

 • Určenie atraktivity adresy z hľadiska dostupnosti služieb,
 • Porovnanie atraktivity adries z hľadiska dostupnosti služieb,
 • Porovnanie atraktivity miest a obcí z hľadiska dostupnosti služieb.

Ako sa dá aplikácia ďalej rozširovať

V zahraničí, napr. v susednej Českej republike sú populárne rôzne aplikácie na meranie kvality života v meste. Tieto aplikácie spracovávajú dáta o kriminalite, znečistenia, školských zariadení, dopravy, prevádzok a množstvo ďalších. Užívateľ aplikácie získa komplexný prehľad, ktorá lokalita je najoptimálnejšia na život.

Na Slovensku, bohužiaľ, spomínané dáta stále nemáme dostupné ako otvorené dáta.  Vývoj takýchto komplexných aplikácií nie je možný. Aj touto cestou by sme radi apelovali na samosprávy aby zverejňovali dáta v ich gescii ako otvorené dáta, aby umožnili vývoj podobných aplikácií z ktorých prínosy čerpá hlavne obyvatelia mesta.

Výhoda nami navrhnutej aplikácie Všetko na skok je možnosť postupného rozširovania o ďalšie dáta z rôznych oblastí ako doprava, odpad, životné prostredie, kriminalita a podobne. Takisto je možné aplikáciu ďalej rozširovať podľa požiadaviek mesta alebo jej používateľov. Spoľahlivosti aplikácie tiež pomáhajú kvalitné a pravidelne aktualizované dáta.

Pozrite si aj naše ďalšie open data aplikácie.