Kontakt

info@alvaria.sk

Príklady zverejňovaných datasetov z pohľadu GDPR

EVIDENCIA PRIESTUPKOV

Evidenciu priestupkov v zmysle agendy obecnej polície možno použiť aj na iný účel pri aplikovaní príslušných ustanovení Infozákona. Obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia.

Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Obecná polícia napokon oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.

V súvislosti s plnením týchto povinností obecná polícia vedie evidenciu a vytvára register informácii. Vo vzťahu k verejnosti týchto registrov Infozákon ukladá ich prevádzkovateľom povinnosť zverejnenie na voľne prístupnej internetovej stránke (t. j. bez akýchkoľvek obmedzení prístupu) a bezodplatne.

Osobitne je potrebné skúmať, či pri spracúvaní a zverejňovaní údajov nedochádza k zásahom do práva na súkromie fyzických osôb. Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné analyzovať spracúvané údaje s ohľadom na skutočnosť, či nenapĺňajú definíciu identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Príklad: Mesto ABC zverejňuje dataset o spáchaných priestupkoch v nasledovnom rozsahu: miesto, čas, druh priestupku, sankcia. Na základe týchto charakteristík nemožno priamo ani nepriamo určiť osoby, ktoré sú páchateľmi priestupku, prípadne boli účastné sankcionovaného konania. Predpokladom na určenie osoby je znalosť ďalších informácii, ktoré nie sú bežne dostupné. Môžeme preto konštatovať, že spracúvané informácie nie sú osobnými údajmi.

EVIDENCIA OBČANOV

Evidencia občanov Slovenskej republiky a využívanie údajov na zverejňovanie informácii o demografii, pôrodnosti, úmrtnosti a podobne. Spracúvanie týchto údajov je na základe zákona o štatistike. Obce a mestá, ak zverejňujú údaje tak ide o údaje sprístupňované Štatistickým úradom SR.

Štatistický úrad SR ako prevádzkovateľ je povinný rešpektovať povinnosti pri nakladaní s osobnými údajmi. Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém  postupuje pri jeho spracúvaní podľa osobitného predpisu. Zverejňované údaje neobsahujú osobné údaje.

Obce a mestá nie sú obmedzované v prípade zverejňovania údajov o občanoch Slovenskej republiky, ak sú získavané zo zdrojov Štatistického úradu SR.

EVIDENCIA PSOV

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Zoznam psov je niektorými obcami a mestami  zverejňovaný. Aj keď nie je priamo zverejnené meno a priezvisko držiteľa psa, vzniká otázka, či spracúvané údaje nie sú osobnými údajmi? Účel ale aj dopad takéhoto spracúvania sa týka konkrétnej fyzickej osoby.

Vedomosť o adrese trvalého pobytu držiteľa psa, resp. umiestnení chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov, umožňuje vyčleniť z neurčitého počtu dotknutých osôb, osobu, ktorá je takto určiteľná. Inými slovami, zverejnením údajov z evidencie psov sa dozvedáme informácie týkajúce sa určiteľnej fyzickej osoby. V danom prípade preto ide o spracúvanie osobných údajov, nakoľko je možné identifikovať pravdepodobného majiteľa psa. Potrebné je preto vykonať test zlučiteľnosti účelov a nastaviť ďalšie pravidlá pre spracúvanie týchto osobných údajov.

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Povinnosti pre obce na zverejňovanie viacerých informácii o činnosti vyplývajú jednak zo zákona o obecnom zradení a zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Predpokladá sa primerane použitie ustanovení na zverejňovanie informácií Národnou radou SR aj obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku.

V danom prípade je zverejňovanie plnenie zákonnej povinnosti a preto existuje právny základ aj pre osobné údaje.

ZVEREJŇOVANIE FOTIEK ZAMESTNANCOV

Mesto zverejnilo fotografie svojich príslušníkov mestskej polície, čo sa nestretlo so súhlasom niektorých príslušníkov. Spracovanie osobných údajov zamestnancov reguluje zákon č. 18/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom § 78 ods3 uvádza: Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Inými slovami, spracúvanie fotografie dotknutej osoby nie je možné na základe zákona, do úvahy preto prichádza získavanie súhlasu.

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O SPOKOJNOSTI SO SLUŽBAMI

Vyšší územný celok riešil otázku zverejňovania informácii o spokojnosti so službami kraja. V danom prípade treba skúmať účel spracovania a teda, či osobnú údaje sú nevyhnutné na takéto spracúvanie. Máme zato, že účel – informovanie o kvalite poskytovaných služieb, je možné dosiahnuť aj anonymizovaním zverejnením informácii o spokojnosti s poskytovanými službami. Ak by malo dôjsť aj k použitiu osobných údajov, bude nevyhnutné získavať od dotknutých osôb súhlas so spracovaním.