Kontakt

info@alvaria.sk

Otvorené dáta v PSK

Pozrite si prednášku Mareka Hudáka z Oddelenia Inštitútu strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja o tom, ako a prečo kraj vybudoval prvý geoportál spomedzi všetkých krajov.

 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je prvým vyšším územným celkom, ktorý si zriadil svoju vlastnú analytickú jednotkuSúčasťou analytickej jednotky je aj GIS tím, ktorý sa venuje strategickému plánovaniu, analytickým činnostiam a publikovaniu otvorených dát o regióne. Zriadenie analytickej jednotky a inštitucionalizovanie GIS tímu súvisí s implementáciou projektu Catching up regions, ktorý má za cieľ stierať rozdiely medzi európskymi regiónmi Otvorenosť je jeden zo základných princípov fungovania tímu, ktorý je zodpovedný za budovanie dátovej infraštruktúry PSK. Nehovoríme však len o transparentnosti a otvorených vzťahoch v tíme, s kľúčovými aktérmi a verejnosťou. Princíp otvorenosti je viditeľný aj v rámci budovania portálu –  PSK využíva hlavne tie technické riešenia, ktoré sú vyvíjané metódou open source. Spomedzi takýchto riešení využíva PSK napr. GeOrchestraQGisKNIME, INPUTMapFish AppGeoNetwork ďalšie. Je zaujímavé, že PSK poskytuje dáta získané v teréne aj do OpenStreetMap, čím sa PSK radí medzi miliónov spolutvorcov platformy 

“Našim poslaním je budovať kvalitnú open spatial data databázu a tzv. infraštruktúru priestorových informácií . Pojem “regional spatial data infrastructure” zahŕňa ľudí, politiky, technológie, metódy pre zdieľanie, využívanie priestorových údajov naprieč jednotlivými inštitúciami a naprieč úrovňami štátu. A to s cieľom docieliť kvalitné poznanie regiónu a efektívnu výmenu kvalitných informáciu”, hovorí Marek Hudák. 

Cieľom PSK nie je len sprístupňovať údaje o kraji širokej verejnosti, ale prioritne využívať údaje o kraji v procese tvorby politík a optimalizácie služieb na základe dát (data-driven policy). Údaje o kraji  sú nevyhnutným vstupom do analytických a plánovacích činností PSK. Vyšší územný celok ich využil napríklad pri týchto prípadových štúdiách:

  • Sledovanie vývoja zamestnanosti na úrovni obcí v kraji
  • Optimalizácia dopravy a plánov obslužnosti na základe zberu údajov o zastávkach v kraji
  • Analýza udelených dotácií PSK
  • Odhad výberu daní právnických a fyzických osôb a odhadovaný výpadok príjmov kvôli pandémii koronavírusu