Kontakt

info@alvaria.sk

Datasety s vysokou pridanou hodnotou

Európska únia si uvedomuje, že sprístupnenie dát pre všetky členského štáty vo formáte otvorených dát je dôležité pre znásobenie ich potenciálu pre európsku spoločnosť a ekonomiku, napríklad pre výskum, informované rozhodovanie a vytváranie nových produktov a služieb (High value datasets, článok na portáli data.europa.eu, 2020).

V júni 2020 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora 2019/1024 (Open Data Directive). V tejto smernici sú okrem iného definované  „súbory údajov s vysokou hodnotou“ ako dokumenty, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných a dôstojných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov. (Článok 2, bod 10 smernice) 

Ide najmä o týchto 6 oblastí, v ktorých by mali byť datasety identifikované: 

  • Geopriestorové údaje napr. poštové smerovacie čísla, vnútroštátne a miestne mapy
  • Pozorovanie Zeme a životné prostredie napr. spotreba energie a satelitné snímky
  • Meteorológia napr. údaje in situ z nástrojov a predpovede počasia
  • Štatistika napr. demografické a hospodárske ukazovatele
  • Spoločnosti a vlastníctvo spoločnosti napr. obchodné registre a registračné identifikátory
  • Mobilita napr. dopravné značky a vnútrozemské vodné cesty

V roku 2019 prebiehal zber datasetov na úrovni členských štátov. Po vyzbieraní identifikovaných datasetov zo všetkých členských krajín pripraví Európska komisia zoznam datasetov, ktoré budú členské krajiny povinne zverejňovať vo formáte otvorených dát, teda tak, aby boli bezplatne prístupné, strojovo čitateľné, poskytované prostredníctvom API a v príslušných prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie.

V januári 2020 odoslalo Slovensko navrhované datasety, ktoré vznikli na základe prieskumu a hodnotenia odborníkov z pracovnej skupiny Otvorené dáta pri MIRRI. Ide o 60 datasetov z oblastí . Geopriestorové údaje, Pozorovanie Zeme a životné prostredie a meteorológia. 

V roku 2020 prebieha: 

  • proces posudzovania vplyvov (analýza dopadov) zo strany EK 
  • konzultácia s individuálnymi krajinami 
  • diskusia v rámci oficiálnych pracovných skupín EK 
  • finálny zoznam datasetov v celkovo šiestich kategóriách bude „vrátený“ členským krajinám ako povinný zoznam zverejňovaných datasetov v otvorenom formáte (ako otvorené dáta). 

 Zdroje článku: