Kontakt

info@alvaria.sk

Skúsenosti z mesta Gdaňsk

Mesto Gdaňsk je jedno z najstarších miest Poľska, leží na severe krajiny na brehoch rieky Visla a Baltského mora. Rozlohou aj počtom obyvateľov je veľmi podobné Bratislave. Od roku 2014 mesto implementuje tzv. Politiku otvorenosti, ktorej výsledkom je aj zverejňovanie otvorených dát z rôznych oblastí. Gdaňsk aj po rokoch stále patrí medzi málo miest v Poľsku, ktoré nielen dáta zverejňuje ale aj šíri svoju svoju skúsenosť v domácom a  medzinárodnom prostredí.

Mesto Gdaňsk je častokrát uvádzané ako príklad dobrej praxe. V tejto analýze sme sa preto bližšie pozreli na politiky, dáta a aktivity, ktoré mesto realizovalo v súvislosti s otváraním dát. Veríme, že táto analýza môže inšpirovať ľudí z našich miest a obcí k realizácií svojich vlastných open data aktivít.

Východiská 

V analýze sme sa okrem iného zamerali na sledovanie atribútov, ktoré vo svojom Analytickom reporte 6: Otvorené dáta v mestách 2 (Berends, Carrara, & Vollers, 2020) využívajú analytici Európskeho dátového portálu (EDP):

  • Open data stratégie
  • Bariéry mesta
  • Aktivity na zvyšovanie povedomia a zapájania občanov
  • Parametre portálu otvorených dát a zverejnených dát

S cieľom lepšieho pochopenia aktivít mesta sme absolvovali virtuálne stretnutie s p. Krzysztofom Garski (ďalej len “Garski”), hlavným špecialistom IT sekcie a koordinátorom open data programu mesta Gdaňsk.

Open data stratégie alebo politický leadership 

Spoločnosť a atmosféra v nej sa  za posledné roky v Gdaňsku rýchlo menila. Vplyvom digitálnej transformácie a  sociálnych médií sa zmenil spôsob komunikácie medzi ľuďmi. Tí mali očakávania, že sa zmení spôsob komunikácie aj mesta voči obyvateľom. Tvrdí to Garski z radnice, podľa ktorého „ľudia cítili, že mesto by malo byť viac otvorené . . “ (rozhovor).  Vedenie mesta správne odhadlo, že v spoločnosti vzniká objednávka po väčšej transparentnosti a otvorenosti.

Politika otvorenosti v Gdaňsku je realizovaná od roku 2014. Oficiálne bola prijatá vo forme Vyhlášky primátora mesta Gdaňsk č. 306/2014. Podľa slov bývalého primátora Adamowicz je politika otvorenosti „dôležitý krok pri budovaní dôveryhodných vzťahov s obyvateľmi a pri zlepšovaní fungovania miestnej samosprávy“. Primátorom sa zaviazal, že „všetky údaje generované úradom by mali byť k dispozícii bez obmedzení, pokiaľ im nebránia právne otázky, ako napríklad ochrana osobných údajov.“ (Gdansk, 2016, s. 4-5)

Zdroj: Behind the scenes: opening city data in Gdansk

Súčasťou Vyhlášky je aj tzv. Manifest Otvorenosti, ktorý má podobu diagramu resp. mentálnej mapy.  Prvýkrát v histórii mala tak mestská vyhláška takúto inovatívnejšiu podobu – to podľa  Tomasza Nadolneho, poradcu primátora v čase zavádzanie politiky, možno vnímať za symbolický prejav mesta inovovať vlastné procesy skrz otvorené dáta. (Nadolny, 2016)

Manifest definuje princípy otvorených dát, pojmy ako otvorené dáta, formáty, portál otvorených dát, zodpovedné odbory a spolupracujúce organizácie, témy datasetov, ciele, dôvody zverejňovania dát, potrebné zdroje a plán. Otvorenosť mesta a prístup občanov k informáciám definuje aj ďalší strategický dokument mesta –  Gdansk 2030 Stratégia rozvoja mesta.

Gdaňsk sa zároveň zapája do medzinárodných smart city iniciatív, ktoré napomáhajú k zdieľaniu skúseností medzi svetovými metropolami a implementácii osvedčených riešení:

Medzinárodná iniciatíva Cieľ 
RUGGEDISED Iniciatíva zoskupujúca 6 metropol Európy – Rotterdam, Glasgow, Umeå, Brno, Gdansk a Parma na testovanie, implementovanie a akcelerovanie smart city modelov s fokusom na ICT, e-mobilitu a riešenia v oblasti energetiky.  (Ruggedised)
Open & Agile Smart Cities (OASC) Medzinárodná sieť, ktorej cieľom je vytváranie a formovanie vznikajúceho globálneho trhu dát a služieb inteligentných miest. (Open & Agile Smart Cities (OASC))

 

Podľa EDP je úspešnosť implementácia open data politík závislá od prijatia konkrétnych politík a strategických dokumentov. Pre mesto Gdaňsk bolo prijatie Politiky otvorenosti kľúčové. Formálnym prijatím politiky vo forme vyhlášky sa podľa Tomasz Nadolneho v úrade odštartovali „veľmi vážne mentálne a organizačné zmeny, dozrievanie ľudí a štruktúr.“  (Nadolny, 2016)

Nemenej dôležitý je politický leadership v meste alebo organizácií. “Bez veľmi viditeľného záväzku zo strany lídrov – tak politických ako úradníckych – je nepravdepodobné, že budú ostatní (pri zavádzaní inovácií) riskovať. ” (Mulgan, 2014, s. 15) Rolu takéhoto lídra v meste Gdaňsk zastával dlhoročný a dnes už nebohý primátor, politik a právnik, Pawel Adamowicz.

Transformácia úradu vďaka dátam a transparentnosti 

Podľa Garskeho bolo rozhodnutie mesta, že bude zverejňovať denne aktualizovaný a strojovo čitateľný dataset o míňaní financií mesta kľúčové. Za týmto rozhodnutím stál ex-primátor Adamowicz.  Cieľom bolo zvýšiť transparentnosť vynakladania verejných zdrojov a zvýšiť povedomie ľudí do akých oblastí smerujú verejné zdroje.

Aj na základe tohto datasetu mesto vytvorilo dashboard „Gdaňský rozpočet“, ktorý vizualizuje koľko zlotých smerovalo od 2015 do kultúry, systému verejnej dopravy, ochrany životného prostredia, mestskej zelene, vzdelávania, dopravy a ďalších oblastí. Následne vznikli ďalšie webstránky mesta –  Cenník mestaGdaňsk v číslach. Podľa Garskeho sú vizualizácie prínosné nielen pre obyvateľov, ale aj pre interných zamestnancov mesta, ktorí lepšie pochopili hospodárenie a chod mesta (rozhovor).

Zatiaľ čo zverejňovanie dát o míňaní verejných zdrojov sa medzičasom stalo štandardom medzi EU krajinami, Register žiadostí o sprístupnenie informácií a odpovedí Gdaňsk možno považovať stále za menej rozšírený medzi samosprávami. V európskom kontexte je známy jenapríklad portál mimovládnych organizácií Accces info Europe a MySociety  AksthEU.org, cez ktorý je možné žiadať si informácie priamo od inštitúcií Európskej únii a dohľadať si odpovede.

Na webe mesta Gdaňsk je možné prehliadať si prijaté infožiadosti od roku 2015, sledovať lehoty, odpovede radnice, čo je pre verejnosť signál, že to mesto s transparentnosťou myslí vážne. Občania tak môžu nájsť odpovede na otázky v registri skôr, ako sa obrátia na mesto, čo môže pomôcť odbremeniť mesto od byrokratickej záťaži. Keďže sú odpovede mesta aj verejne dostupné, pocit zodpovednosti za vybavenie žiadosti u zamestnancov určite vzrastá. Register je taktiež dostupný na stiahnutie aj vo formáte otvorených dát a má v sebe integrovaný Google prekladač, ktorý pomôže cudzojazyčným návštevníkom stránky.

Zdroj: Public information bulletin, Gdansk.

Zapájanie komunity a šírenie povedomia 

Mnohým mestám sa nedarí dosiahnuť deklarované prínosy z otvárania dát pretože sa uspokojili s technokratickým zverejnením dát na webe a opomenuli kľúčovú úlohu komunity. Dáta tak ležia ladom, keďže o ich existencii nikto nevie. “Ústredným bodom programu (open data) nie je technológia. Ide skôr o budovanie pevných vzťahov s externými stakeholdermi vrátane mimovládnych organizácií, kodérov, aktivistov a začínajúcich podnikov. Minulý rok (2015)  priniesol do projektu veľa vylepšení a vývoja.“ (Garski, 2016)  Takto charakterizuje úlohu IT komunity v open data ekosystéme Garski.

Mesto konzultovalo s IT komunitu (napr. Code4Poland, ePanstwo) technické detaily portálu, dát, spôsoby využitia dát, dáta na zverejnenie. Konzultácie prebiehali hlavne v priestore pracovných stretnutí. Vďaka spolupráci mesta s organizáciami Code for Poland a Volanto sa podarilo vyvinúť aplikáciu “Na4Labkách” , ktorá pomáha ľuďom osvojiť si domáceho miláčika z útulkov v meste.   Mesto spolupracuje s ePanstwom, poľskou nadáciou a think tankom venujúcim sa transparentnosti, aj v rámci projektu “Personal Democracy Forum”. Do organizácie open data hackathonu sa mesto zatiaľ nehrnie pokiaľ si jasne nestanoví očakávania od podujatia a nenájde zdroje na udržanie vzniknutých riešení. (Garski, 2016)

Doterajšia spolupráca s komunitou však Garski charakterizuje ako vzájomne výhodný vzťah – mesto vie zohľadniť požiadavky IT vývojárov na technickú kvalitu dát, vývojári majú prístup ku kvalitnejším dátam.

Open data tím v  úrade

Podľa EDP je to práve nedostatok synergií, súčinnosti medzi odbormi a neefektívny dátový management, ktoré ovplyvňujú úspešnosť implementácie open data politík. (Berends, Carrara, & Vollers, 2020, s. 16) Dostatočné personálne kapacity  v úrade napomáhajú k odbúraniu týchto prirodzených bariér väčšej organizácie. Mesto Gdaňsk si na popud ex-primátora zostavilo Open data tím, ktorý je centrálnym bodom pre open data, analyzuje dáta na zverejnenie, rieši právne, technické a finančné otázky a dohliada na to, aby boli dáta zverejňované v súlade s nariadením primátora. Čo je asi najdôležitejšie, zabezpečuje komunikáciu medzi odbormi, ktoré sú gestormi datasetov a predkladá zastupiteľstvu správu o progrese open data. (Garski, 2016)

Tím je dnes zložený z odborníkov z IT sekcie mesta (dátový analytik, vývojár), IT Centrum Gdansk, Kontaktné centrum Gdansk, Odbor ekonomických politík.  V minulosti boli v tomto tíme zastúpení aj ľudia z kancelárie primátora, odboru komunikácie a PR a splnomocnenca pre ochranu osobných údajov. (Garski, 2016)Do tímu sú ad hoc prizývaní ľudia z iných odborov, mestských organizácií (napr. Agentúra pre cesty a parky Gdaňsk (Gdansk Agency for Roads and Parks), Dopravný podnik Gdansk (Gdansk Transit Authority)) aby ich zapojili do diskusie o potrebe zverejniť dáta v ich gescii. (rozhovor)

Takýto prístup podľa Garskeho napomáha k tomu, aby boli dáta zverejnené.Open data tím pomáha odbúravať klasický problém väčších organizácií, keď vznikajú tzv. silá. Oddbory majú tendenciu riešiť výhradne len vlastnú agendu, chýba flexibilita a schopnosť nazerať a riešiť veci prierezovo.

Bariéry a riešenia 

EDP vo svojej štúdii hovorí, že najčastejšie vznikajú bariéry zavádzania open data politík v týchto oblastiach: financie, právna/legislatívna oblasť, absencia prijatých open data politík, nízke povedomie, organizačné veci. (Berends, Carrara, & Vollers, 2020, s. 15)

Gdaňská radnica, rovnako ako mnohé naše, nemá špeciálne alokovaný rozpočet na open data program – to negatívne ovplyvňuje ďalší strategický rozvoj témy (technický rozvoj open data portálu, sprístupňovanie ďalších datasetov z informačných systémov, posilnenie ľudských kapacít). Miera povedomia zamestnancov o otvorených dátach bola na začiatku nízka. S cieľom zlepšiť tento stav bolo organizovaných niekoľko workshopov pre zamestnancov, čo situáciu postupne zlepšovalo. Radnici sa osvedčilo ukazovať zamestnancom konkrétne riešenia, ktoré vznikli nad dátami mesta. Tak je to pre nich uchopiteľnejšie. (rozhovor)

Parametre open data portálu a zverejnených dát

Portál

Portál, na ktorom zverejňuje mesto otvorené dáta sa nachádza na hlavnej mestskej stránke www.gdansk.pl.  Portál nie je prepojený s poľským národným portálom (aj keď na ňom je možné nájsť niekoľko datasetov z Gdaňsku), tým pádom ani s európskym dátovým portálom. To je veľká škoda vzhľadom na množstvo dát, ktoré portál obsahuje a ktoré by týmto prepojením získali širší okruh používateľov.

Portál obsahuje API rozhranie na prístup k datasetom, výnimkou sú niektoré datasety z oblasti dopravy. Možnosti interakcie s používateľmi sú limitované. Portál poskytuje možnosť interakcie, ktorou je možné dať spätnú väzbu k dátam je prostredníctvom kontaktného e-mailu a telefonického čísla. Okrem oficiálneho portálu je k dispozícii aj CKAN portál, ktorý slúži ako úložisko datasetov.

Témy, formáty a metadáta

Zastúpenie jednotlivých tém je zobrazené v grafe nižšie. K jednotlivým datasetom sme priradili vlastnú kategorizáciu tém, ktoré používame aj pri analýze samosprávnych dát v SR. Klasifikáciu je možné nájsť na tomto odkaze.

 

Najväčší počet datasetov spadá do kategórie služby (106 – 30%), ďalej obyvateľstvo (44 – 12%), doprava (43 – 12%), rozpočet, dane a poplatky (23), životné prostredie (23) a vzdelávanie (22) majú podiel 6%, zamestnanosť (14), kultúra (14) a ekonomika (13) po 4%.

Kategória Príklady datasetov
Služby – zoznam predajní alkoholických nápojov
–  datasety týkajúce sa využitia mestskej  wifi siete
– údaje o poradovníkoch na úradoch
Doprava – údaje o cyklistickej doprave v meste
– intenzita premávky, cyklotrasy, parkoviská,
– cestovné poriadky hromadnej dopravy
– zoznamy zastávok  realtime príchody na zastávku a meškania spojov a ďalšie údaje,
– zoznam vydaných ŠPZ  zoznam taxíkov a i.
Obyvateľstvo – štatistické údaje o obyvateľoch mesta ako sú demografické údaje,  údaje o migrácii
– údaje o meraní kvality života
Rozpočet, dane a poplatky – dáta o rozpočtoch
– mesta  register výdavkov  informácie o daňových príjmoch mesta
Životné prostredia – dáta o vodách v Gdansku – kanalizácia, pitná voda, znečistenie, mestskej zelene a kvalite ovzdušia
Vzdelávanie – údaje o zahraničných študentoch
– školská sieť
Zamestnanosť – údaje o trhu práce
Kultúra – kalendár kultúrnych podujatí (API)
– register pamiatok  umelecké zbierky
– zoznamy kultúrnych inštitúcií
Ekonomika – údaje o podnikoch v meste a zahraničnom obchode

Čo sa týka  formátov datasetov, prevláda bežne používaný MS Excel – xlsx (197 – 56%), ktorý však nemôžeme považovať za otvorený formát, keďže je jeho spustenie závislé od proprietárneho softvéru. Ďalej sú zastúpené otvorené formáty csv (109 – 31%), json (19 – 5%) a xml (12 – 3%). Prítomný je aj vektorový formát shp (4), api rozhrania (3) a Googlom vytvorený a presadzovaný formát GTFS určený pre publikovanie cestovných poriadkov. Graf nižšie ilustruje použité formáty, ich počty a podiely.

 

Okrem samotného mesta sú zverejnili svoje datasety aj ďalšie organizácie -  Rada mestskej dopravy v Gdansku (21 datasetov), IT centrum v Gdansku (4 datasety), Metropolitná oblasť Gdaňsk-Gdynia-Sopot (2 datasety) a Letisko Lechu Walesa (2 datasety).

Datasety  obsahujú nasledovné metadáta:

  • Podmienky používania údajov
  • Obsah datasetu
  • Štruktúra datasetu
  • Dátum pridania
  • Dátum aktualizácie

Nedostatkom je, že datasety neobsahujú informáciu o plánovanej periodicite aktualizácie  a používateľ sa tak musí spoliehať na svoj odhad na základe minulej aktualizácie, prípadne kontaktovať samosprávu, aby si overil periodicitu aktualizácie.

Dáta

Doprava – dáta pre fajnšmekrov

Rozsah poskytovaných údajov v oblasti dopravy možno označiť za široký a neporovnateľný s hociktorým mestom v SR. Momentálne tieto údaje sprístupňuje v SR napr. mesto Prešov, ktoré sprístupňuje online polohu vozidiel (GPS polohu, názov aktuálnej zastávky, názov ďalšej zastávky, plánovaná trasa, odchýlka). Niektoré ďalšie mestá a obce sprístupňujú napr. zoznam parkovísk, ulíc, atď.

Pozitívom datasetov v oblasti dopravy v Gdansku je najmä veľmi dobre prepracované zverejňovanie  datasetov za hromadnú dopravu (ZTM Gdansk), ktoré je príkladom dobrej praxe.

Okrem cestovných poriadkov vo formáte GTFS sú tieto zverejnené aj vo formáte JSON. Nechýbajú tiež dynamické údaje, a to nielen o polohe vozidiel MHD a meškaniach, ale aj údaje o dopravnej situácii a údaje zobrazované na e-tabuliach na zastávkach. Zverejňované sú tiež údaje o polohe automatov na lístky a dokonca aj databáza lístkov (zrejme predplatených) pomocou ktorej je možné získavať zaujímavé údaje o spôsobe využívania MHD ale aj pripomenúť notifikáciami končiacu platnosť  cestovného lístka.

Aj pri takto kvalitných a rozsiahlych údajoch však stále existuje priestor na zlepšenie. Napríklad by bolo určite užitočné vedieť okrem polohy automatov na lístky aj to, či daný automat skutočne funguje.

Zverejňované sú taktiež aj údaje tykajúce sa cyklistickej dopravy. Datasety zahŕňajú  údaje o mesačnom počte cyklistov v rokoch 2013-2018, cyklistické trasy a mapa parkovísk vo vektorovom formáte.

Zverejňovanie datasetov v meste Gdansk v oblasti dopravy má však aj rezervy, ktoré sa týkajú najmä ďalších dopravných módov. V oblasti cestnej dopravy mesto nepochybne disponuje údajmi o dopravných priestupkoch, sčítaniami dopravy, dátami získanými dopravnými prieskumami, polohe a kapacite parkovísk, ktoré by taktiež mohli prispieť ku rozvoju dátového ekosystému. Cenné by takisto boli údaje o pešej mobilite ak takýmito údajmi mesto disponuje. 

Mesto by mohlo zverejniť aj ďalšie údaje systému zdieľaných bicyklov Mevo, ktorý je momentálne pozastavený. V budúcnosti by v prípade zverejnenia mohli poslúžiť na rozvoj ekologickej cyklistickej dopravy aj ďalšie údaje týkajúce sa tejto služby. Ide o údaje ako sú realtime prístup k počtu voľných bicyklov v staniciach, GPS poloha bicyklov, prípadne podrobnejšie údaje o cestách ktoré by mohli priniesť využitie v aplikáciách ako aj ďalšie poznatky o tom akým spôsobom obyvatelia Gdansku využívajú cyklistickú dopravu.

WIFI  - využívanosť mestskej siete

Veľký počet datasetov z kategórie služby tvoria mesačné správy o využívaní verejne prístupnej mestskej WIFI siete – ide o 76 datasetov z rokov 2014 až 2020 ktoré obsahujú údaje na mesačnej báze. Sprístupnené sú údaje o lokalizácii WIFI prístupového bodu (ulica), prichádzajúci a odchádzajúci objem dát a počet unikátnych používateľov. Tieto údaje tvoria pomerne dobrý prehlaď toho, ktoré prístupové body sú ako intenzívne využívané. Chyba však presná GPS lokalizácia prístupových bodov ako aj ďalšie údaje napr. intenzita vyžarovaného signálu, anonymizované údaje o tom akým spôsobom je internet využívaný  (ide primárne o komunikáciu, sťahovanie súborov pripadne vyhľadávanie informácii alebo iné aktivity?) Ako dlho používatelia používajú pripojenie? Používajú mobilný telefón, tablet alebo PC, aký majú OS, atď. Tieto údaje zverejňuje na Slovensku mesto Bratislava.

Príklady zaujímavých dát

Najväčší úžitok pri znovupoužití údajov je možné dosiahnuť, pokiaľ sú zverejnené tzv. zdrojové údaje. Zdrojové údaje obsahujú všetky dostupné údaje a nie sú nijakým spôsobom zredukované. Protikladom sú prehľady, respektíve štatistické údaje ktoré najčastejšie vznikajú sumarizáciou zdrojových údajov.

Gdansk zverejňuje viacero údajov ktoré je možné považovať za zdrojové: zoznam vydaných ŠPZ v meste, zoznam lístkov sú príklady údajov, ktoré ak by boli zverejnené v podobe sumarizovaných prehľadov ponúkajú pomerne malé možnosti znovupoužitia. Keďže však mesto zverejnilo zoznamy vrátane zdrojových údajov, možnosti znovupoužitia sú oveľa širšie.

Napriek tomu, že sa čoraz viac presadzuje elektronický výkon verejnej moci prostredníctvom elektronických služieb a dátových schránok, mnoho občanov ešte stále navštevuje úrady kde neraz trávia desiatky minút čakajúc na vybavenie. Mnoho úradov pre uľahčenie orientácie využíva systém elektronického poradovníka. Nevýhodou však je, že obvykle občania nemajú dostatok informácii, ktoré by im umožnili ušetriť čas. Aj v tomto prípade môžu pomôcť otvorene dáta. Mesto Gdaňsk na svojej webovej stránke prehľadne informuje, koľko je aktuálne vydaných lístkov pre každé pracovisko, aká je priemerná doba čakania a či sú ešte k dispozícii voľné lístky. Tieto údaje zverejňuje aj vo forme datasetu, ktorý je realtime aktualizovaný. Tato prax by sa podľa nášho názoru mala používať všade tam, kde existuje elektronický systém a agenda je intenzívnejšie využívaná.

Register žiadostí o prístup k verejným informáciám je takisto príkladom dobrej praxe. Register je aktualizovaný okamžite a obsahuje údaje o predmete podania, dátume, jazyku, spôsobe zaslania podania, dátume uzávierky odpovede a naskenovanú anonymizovanú žiadosť. Jedným problémom zverejňovania je však malý počet zverejnených odpovedí.

Gdansk deklaruje, že medzi najdôležitejšie zdieľané súbory údajov patrili tie, ktoré sa týkali výdavkov mestského úradu. Zverejnené sú zmluvy uzatvorené radnicou, pričom postupne budú pridávané aj ďalšie zmluvy ktoré uzatvárajú podriadené organizácie. Údaje sú zverejňované vo formáte xml po rokoch od roku 2015. Rozsah zverejňovaných údajov tvorí číslo zmluvy v registri, druh zmluvy, dodávateľ, predmet zmluvy, vzniknuté výdavky, dátum podpisu zmluvy, dátum účinnosti zmluvy, dátum skončenia účinnosti, režim uzatvorenia zmluvy podľa zákona, implementujúci subjekt a výhrada. Kladne možno hodnotiť, že všetky zmluvy majú vyplnene údaje vrátane sumy, čo nebýva vždy v slovenských podmienkach štandardom (napr. za rok 2019 nebol koniec účinnosti vyplnený pri 16 z 6885 zmlúv) a takisto aj prítomnosť implementujúceho subjektu vďaka čomu sa môže používateľ dát hneď dozvedieť, kto v organizačnej štruktúre radnice zmluvu uzatváral.

Otvorené dáta v oblasti kultúry sú takisto veľmi zaujímavé. Gdansk zverejňuje 14 datasetov a 1 API rozhranie. Väčšinu datasetov tvoria rôzne zoznamy  a registre napríklad zoznam knižníc, múzeí, divadiel, register kultúrnych pamiatok atď. Zaujímavým počinom je API rozhranie pre prístup ku kultúrnym podujatiam, ktoré umožňuje aj formou integrácie do ďalších aplikácii a vzniku nových aplikácii  spopularizovať kultúru v meste. Datasetom ktorý má tiež vysoký potenciál využitia je zbierka súčasných umeleckých diel zakúpených do roku 2018.

V oblasti cestovného ruchu je užitočným datasetom databáza ubytovania. Obsahuje údaje o hoteloch penziónoch a ďalších typoch ubytovania vrátane počtu izieb a postelí, vzdialenosť od centra Gdansku a kontakty na ubytovacie zariadenie.

V oblasti životného prostredia mesto zverejňuje údaje o vodách, odpade, ovzduší, hladine hluku, prírodných pamiatkach a využívanosti územia. Údaje o kvalite vzduchu sú dostupné aj podľa ulíc, čo hodnotíme ako prínosné z hľadiska potenciálu údajov na využitie. Takisto údaje z meraní hluku poskytujú pomerne detailné údaje, bohužiaľ však dataset neobsahuje metaúdaje.

Z ďalších datasetov tykajúcich sa obyvateľstva možno vyzdvihnúť datasety tykajúce sa migrácie. Migrácia je fenomén ktorý významne mení tvár mesta a to bez ohľadu na to, či ide o medzimestskú migráciu, migráciu  z mesta do okolitých satelitov alebo migráciu medzi krajinami a kontinentami. Gdansk disponuje datasetmi ktoré popisujú vývoj všetkých spomenutých typov a zachytávajú rôzne typy migrácie. Jedným z datasetov sú aj dáta o zahraničných študentoch, ktoré môžu byt taktiež zaujímavé napríklad pre rôzne študentské spolky alebo podnikateľov.

Záverečné zhrnutie

Nasledujúca tabuľka zhŕňa naše najdôležitejšie zistenia v atribútoch, ktoré vo svojej štúdii sleduje aj EDP:

Atribút  Zhodnotenie 
Existencia open data stratégií – Politika Otvorenosti Manifest otvorenosti  Gdansk 2030 Stratégia rozvoja mesta
– Člen projektu RUGGEDISED a iniciatívy  Člen iniciatívy Open & Agile Smart Cities (OASC)
– Zriadené pozície Chief Innovation Officer, Chief of Data, zriadený Open data tím  Top down prístup pri zavádzaní open data
Parametre open data portálu a zverejnených dát – 355 zverejnených datasetov, z toho najviac kategórii služby – 106
– Najpoužívanejšími formátmi sú xlsx (56%), csv (31%). Excel sa nepovažuje za otvorený formát.
– Pri datasetoch nie je uvedená periodicita aktualizácie a typ licencie
– Hodnotenie kvality údajov pomocou hviezdičiek (1 až 5) nejasná výpovedná hodnota.1
– Limitovaná interakcia s užívateľmi – portál bez prihlasovania, nie je možné hodnotiť, komentovať datasety, chýba informácia o počte stiahnutí datasetu, k dispozícii je však kontaktný e-mail.
– Chýbajú use casy využitia open data, nie je možné registrovať vzniknuté aplikácie a riešenia.
Bariéry mesta – Bariéry a riešenia  Silá v organizácii ->>> Zostavený Open data tím, ktorí rieši dáta prierezovo.
– Najhodnotnejšie dáta sú uzamknuté v informačných systémoch. Na ich získanie sú potrebné finančné a právnické zdroje. ->>> Negociácie s dodávateľmi a organizáciami mesta, napr. pri dopravných dátach. Zapojenie mestkých organizácií do Open data tímu na meste.
– Dedičstvo starých informačných systémov a zvyk zapisovať si dáta manuálne .
– Limitovaná úroveň technických znalostí ->>> Školenia pre interných zamestnancov .
– Obava interných zamestnancov zo zverejňovania dát  ->>> presviedčanie a poukazovanie na prínosy.
– Limitovaná znalosť zamestnancov  ->>> Poukazovanie na existujúce prototypy a aplikácie, ktoré vznikli nad dátami pre celkové pochopenie.
Aktivity na zvyšovanie povedomia a zapájanie občanov – Kľúčová rola komunity – tlak na otváranie dát sa pretransformoval v reálne výsledky.
– Konzultácie s developermi – špecifické technické aspekty, aké dáta otvoriť,  ku kvalite dát, spolupráca na vývoji aplikácie.
– Spolupráca s business inkubátormi.
– Hackathon mesto ešte neorganizovalo.
– Mesto nemá špecifickú stratégiu na zapájanie komunity.

Zdroj: Atribúty podľa Analytického reportu 6: Otvorené dáta v mestách 2 a vlastné zistenia.

Záver

Mesto Gdaňsk môže byť pre naše mestá inšpiráciou. K zverejňovaniu otvorených dát pristupuje systematicky  – rolu (otvorených) dát definovalo v niekoľkých dokumentov mesta, zostavilo open data tím, spustil  open data portál a zverejnil viac ako 300 datasetov.

Radnica sa však neuspokojila len s technickým zverejnením dát. Prizvala si členov odbornej IT komunity do mestského Open data tímu. Aj v tomto priestore prebieha diskusia o kvalite zverejnených dát, optimálnych formátoch, technických riešeniach a o ďalších dátach na zverejnenie.

Aj vďaka tomu, že členovia radnice šíria svoju skúsenosť s otváraním dát v domácom ale aj zahraničnom prostredí prostrendíctvom blogov, brožúriek, prezentácií, účasti na podujatiach, miera povedomia o dostupnosti dát v odbornej komunite je určite vyššia.

To sa prejavuje hlavne v tom, že mesto Gdaňsk sa môže pochváliť niekoľkými aplikáciami, ktoré sú postavené nad zverejnenými otvorenými dátami a boli vytvorené súkromným sektorom. Medzi nimi napr. ztm.trojmiasto.pl, LiveBus application, Jakdojade.pl. Z ich existencie profitujú občania, ale aj mesto samotné.

Aj na základe vzniknutých riešení, vizualizácií a aplikácií nad open datami mesta môžu zamestnanci úradu pochopiť fungovanie a chod mesta lepšie a vnímať rôzne problémy prierezovo z viacerých perspektív.

Mesto Gdaňsk je často uvádzané v odbornej literatúre medzi príkladmi dobrej praxe. Aj vzhľadom na kultúrnu, geografickú blízkosť je výborným príkladom pre naše krajské mestá, že aj s limitovanými zdrojmi, ale so zanietenými ľuďmi v úrade je možné posúvať veci dopredu.

Zdroje

Berends, J., Carrara, W., & Vollers, H. (2020). Analytical Report 6: Open Data in Cities 2. Dostupné na Internete: European Data Portal: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n6_-_open_data_in_cities_2_-_final-clean.pdf

Garski, K. (8. Júl 2016). Gdansk Shares its Know-How on Open Data. Dostupné na Internete: https://medium.com/@gdansk/gdansk-shares-its-know-how-on-open-data-82bb317bce40

Gdansk. (2016). Otwarte dane w miastach. Dostupné na Internete: Gdansk: https://gdansk.xgcmy.pl/s1/d/201809113777/otwarty-gdansk-ebook-2016-07-05.pdf

Gdansk. (dátum neznámy). Public information bulletin. Dostupné na Internete: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/informacja-publiczna?archiwum=rw

Mulgan, G. (November 2014). Innovation in the public sector. How can organisations better create, improve and adapt? . Dostupné na Internete: Nesta: https://media.nesta.org.uk/documents/innovation_in_the_public_sector-_how_can_public_organisations_better_create_improve_and_adapt.pdf

Nadolny, T. (10. Február 2016). Behind the scenes: opening city data in Gdansk. Dostupné na Internete: https://medium.com/@gdansk/behind-the-scenes-opening-city-data-in-gdansk-885cf25d69da

Open & Agile Smart Cities (OASC). (dátum neznámy). Dostupné na Internete: About: https://oascities.org/about-oasc/

Ruggedised. (dátum neznámy). About Ruggedised. Dostupné na Internete: https://ruggedised.eu/project/about/